תקנון שימוש ומדיניות פרטיות

22 ביולי 2019 0

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מעודכן ליום 22 בחודש יולי, 2019

 1. מבוא
  • תנאי שימוש אלו כוללים את מדיניות הפרטיות המופיעה בפרק מס' 9 שלהלן. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יקראו להלן, יחד: "ההסכם". ההסכם חל עלייך כמשתמש באתר:lironmor.com ו/או בכל מתחם קשור אחר הקיים היום ו/או שיהיה קיים בעתיד (לרבות כל עמוד הקשור אליהם וכל מתחם שבו יאוחסנו עמודים מתוך אתרים אלו ו/או כאלו הקשורים אליהם, לרבות כל דף מכירה ו/או נחיתה), וכן על כל אפליקציה ו/או פלטפורמה חברתית ו/או תוכן קשור המופעלים ו/או אשר יופעלו על ידי לירון מור וי.אם.איי בע"מ, ח.פ. 514576149 (להלן, "מפעילת המערכת") ו/או באמצעות צוות הפיתוח ו/או התפעול אותו היא מובילה, לפי העניין (להלן: "המערכת"). והכל, בין אם אלו מתייחסים לקורס "KICKSTART", ו/או לחלק המנוהל בניו מדיה המתייחס לתוכנית  RESTART(בכל עניין שלא הוסכם לגביו אחרת בהסכם חתום בין שני הצדדים) ו/או לכל פעילות אחרת המופעלת על ידי מפעילת המערכת.

 

 1. מטרת המערכת והסכמתך לשימוש בה
  • מטרת המערכת היא לספק מידע בתחום הייעוץ העסקי, שיווק ומכירות. אספקת המידע, יכול ותיעשה תוך כדי שימוש באמצעים שונים כגון שיתוף ו/או מכירת קורסים ו/או הרצאות ו/או תכנים כתובים ו/או תכנים מצולמים ו/או וובינרים (סמינרים אינטרנטיים), ו/או קבוצות ו/או פורומים ו/או בלוגים ו/או ליווי אישי בניו מדיה, ו/או באמצעות תכנים נוספים ו/או אחרים כפי שיועלו ו/או יתווספו ו/או יערכו ו/או ישתנו מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת המערכת.
  • בשימושך במערכת הנך מצהיר/ה כי הנך בעל/ת עסק ועושה ו/או בכוונתך לעשות שימוש אישי במידע לצרכיך העסקיים (במובחן מצרכיהם העסקיים של אחרים). כמו כן הנך מצהיר/ה כי הנך מודע/ת לכך שהמידע המסופק הוא מידע כללי בלבד, ואין לראות במידע המובא במערכת כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית / פרטנית ו/או תחליף לאלו. בשימושך במערכת הנך מצהיר/ה כי יישום המידע ייעשה אך ורק לאחר חישוב הסיכונים והיתרונות הרלבנטיים המותאמים לאופי עסקייך וככל הנדרש, לאחר קבלת ייעוץ פיננסי, משפטי ו/או ליווי פרטני. כמו כן הנך מצהיר/ה כי ידוע לך, שמידת ההצלחה של עסקך הנה בעלת תלות בגורמים משתנים כגון טיב המוצר / השירות, מחירו, קהל היעד הפוטנציאלי שלו וכן פרמטרים רבים אחרים, ועל כן לא ניתן לייחס אי הצלחה עסקית לטיבו של המידע המובא במערכת.
  • השימוש במערכת כרוך במסירת מידע אודותיך למערכת ו/או לצדדים נוספים, כמפורט בהסכם זה. מידע מפורט אודות השימושים שנעשים במידע הנאסף אודותיך, מופיעים במדיניות הפרטיות.
  • בעשיית שימוש במערכת הנך מאשר/ת כי הנך מעל גיל 18 ומביע את הסכמתך לכל תנאי הסכם זה, הכוללים גם את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן. אם הנך קטין/קטינה, יש לקבל את הסכמת כל אפוטרופוסיך החוקיים והבלעדיים לכניסה למערכת ולשימוש בה.
  • השימוש במערכת מתייחס לדיני מדינת ישראל, ואינו מתיימר להיות תואם לדין החל במדינות זרות, ועל כן נועד למשתמשים שהם תושבי מדינת ישראל בלבד.
  • אם אינך מנהל פעילות עסקית ו/או אם אינך תושב ישראל, ו/או אם הנך קטין ולא נתקבלה הסכמת כל אפוטרופסיך לכניסה למערכת ולשימוש בה, ו/או אם אינך מסכים לאי אלו מתנאי הסכם זה, אנא צא לאלתר מהמערכת והימנע מהשימוש בה.

 

 1. יצירת קשר
  • בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות אל המערכת באמצעים המפורטים בסעיף ‎‎1 להלן ("פניות אל המערכת").

 

 1. הרישום למערכת וזכות השימוש בה
  • בשימושך במערכת, הנך מתחייב להקפיד בשמירת תנאי הסכם זה, לשמור על הנחיות מפעילת המערכת וכל מי מטעמה, כפי וככל שיינתנו לך מעת לעת, ולהימנע מכל פעולה העשויה להיות פוגענית (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור פגיעה בחוויית משתמשים אחרים) ו/או כזו המפרה את החוק ו/או זכויותיו של צד שלישי. כמו כן, הנך נדרש להימנע מביצוע פעולות שלא ניתנה לגביהן הרשאה מפורשת על ידי מפעילת המערכת.
  • בהרשמתך למערכת, ובמקומות המיועדים לכך, הנך עשוי/ה להידרש לבצע תשלום (או תשלומים), וכן לספק פרטים אישיים כגון שמך הפרטי ושם משפחתך, מינך, כתובת מגורים, פרטי התקשרות (כגון דוא"ל/טלפון) וכד'. על פרטי הרישום להיות נכונים ומדויקים.
  • השימוש במערכת הנו אישי ומיועד למשתמש הרשום בלבד, חל איסור על יצירת יותר משם משתמש אחד ו/או התחזות לגורם ו/או אדם אחר ו/או כל שימוש במערכת באופן בו הנך נחזה כפועל בשם גורם אחר ללא קבלת היתר ממנו, וכן חל איסור על הצגת מצג שווא לגבי צד שלישי ו/או עניין אחר.
  • בהענקת שירותים / מוצרים מסוימים, עשויה המערכת לספק לך עם סיום ההרשמה גישה למערכת ו/או לחלקים ממנה וכן אפשרות להזין סיסמה. הגישה הנה לפרק זמן מוגבל ("תקופת הגישה באמצעות שימוש בסיסמה"). כמו כן יכולה הגישה להיות מוגבלת באופנים אחרים לפי שיקול דעת מפעילת המערכת, כגון מספר צפיות. ככל שתונפק גישה כאמור, הרי שהגישה ו/או הסיסמה הנן אישיות ואין להעבירן לכל גורם אחר ו/או להעניק לכל גורם אחר הרשאה לשימוש בה / גישה אליה ו/או אל המערכת, לרבות כל חלק ו/או תוכן שבה, ולרבות הצגת תכנים מתוך המערכת לצדדים שלישיים בכל דרך.
  • מודגש, כי מטרת הענקת הגישה למערכת במחיר המוצע היא הענקת גישה אישית לאדם בודד. חל איסור על איש מקצוע / כל תאגיד / כל אורגן קולקטיבי / משפחה (וכד') לרכוש את הגישה למנוי או לשירות אחר בתשלום, ולהעניקה ללקוחותיו / לעובדיו / לספקיו / לבני משפחה / אנשים קשורים אחרים מבלי לקבל אישור פרטני מראש ובכתב ממפעילת המערכת.
  • מוסכם, כי מבלי לגרוע מזכותה של מפעילת המערכת לפעול בהתאם לכל דין בקשר עם התחזות כאמור (לרבות הגשת תלונה בגין היות דבר המעשה עבירה פלילית), לא תהיה למי שפעל בדרך זו כל עילה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעיל המערכת, וכי במקרה בו יתגלה מעשה כאמור, יהווה הדבר חזקה כי המתחזה פעל לצורך העתקה בלתי מורשית של תכנים המוגנים בזכויות יוצרים או עשיית שימוש לרעה במערכת, אשר תזכה את מפעיל המערכת בפיצוי ללא הוכחת נזק בסך המקסימלי הקבוע בחוק זכות יוצרים התשס"ח – 2007. מוסכם, כי הוכחה לכאורה כי משתמש פעל תחת שם או זהות בדויה, תזכה את מפעילת המערכת אף בסעד של חשיפת פרטי המשתמש לפי דרישתה בבית המשפט, כאילו נתקיימו כל הדרישות הקבועות בדין לחשיפת פרטי המשתמש.
  • יש להודיע למערכת באופן מידי אודות כל ניסיון פריצה למערכת ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך ו/או התחזות מטעם צד שלישי, ככל שהנך נחשף אליה.
  • מובהר, כי מפעילת המערכת ו/או מי מטעמה רשאים אך אינם חייבים להתקין אמצעי אבטחה שמטרתם לוודא כי השימוש בסיסמה ובגישה אל המערכת (לרבות אל הקבצים שבתוכה) אשר הונפקה לך נעשה בתום לב ובאמצעותך בלבד, וכי לא נעשה שימוש לרעה במערכת ו/או בתכניה.
  • אין להשתמש בכל תוכנה ו/או יישום העשוי להזיק למערכת ו/או למשתמשים בה, לרבות באמצעות "וירוסים", "זוחלים", "רובוטים", "עכבישים", תוכנות ריגול, מערכות סריקה, קבצים מזיקים, אמצעים שמטרתם לפרוץ ו/או לעקוף אמצעי אבטחה או אימות ו/או למנוע גישה ממשתמשים אחרים או לשבש את הגישה למערכת, ליצור עומס על המערכת, וכיו"ב ואין לבצע כל הנדסה חוזרת ו/או שינוי ו/או עדכון במערכת, פרטיה, קבציה והנתונים ו/או המידע ו/או התכנים המונגשים על ידה ו/או הקשורים אליה.
  • מפעילת המערכת ו/או מי מטעמה רשאים, לפי שיקול דעתם למנוע / לנתק את הגישה למערכת ו/או לכל חלק בה לרבות אזורי תמיכה ו/או למחוק כל נתון שהועלה על ידך אליה בתום תקופת הענקת הגישה ו/או בכל עת אחרת במקרה של חשש אצל מפעילת המערכת כי נעשה שימוש לרעה במערכת ו/או כי הופר הסכם זה. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה חוקית העומדת לרשות מפעילת המערכת בהתאם לדין ו/או להסכם זה בקשר עם סיום מוקדם יותר של הגישה, ו/או הגבלת הגישה למערכת. כמו כן מוסכם, כי בכל מקרה, לרבות המקרים המצוינים לעיל - לא תהיה למפעילת המערכת כל אחריות במקרה של אבדן ו/או מחיקת נתונים.

 

 1. רכישות וביטולים
  • מפעילת המערכת עשויה לאפשר לרכוש גישה לקורס, לשיעורים ו/או גישה לתוכניות ליווי, ו/או לובינרים וכן עשויה היא לאפשר גישה לתכנים אחרים ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים אחרים, לרבות הענקת ליווי וייעוץ פרטני אשר יתקיימו בחלקם מחוץ למערכת בתעריפים הקבועים במערכת.
  • המחירים באתר הנם, ו/או יהיו (לפי העניין) נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת. מפעילת המערכת רשאית לשנות את המחירים מעת לעת, והמחירים המעודכנים יחולו החל מאותו מועד. ככל שהשתתפת בקורס ו/או רכשת מוצר ו/או שירות ממפעיל המערכת ומפעיל המערכת הסכים לשמור את סכום הזיכוי עבורך בשל אי מימוש מסיבה כזו או אחרת, אזי היה ותבקש בעתיד להירשם לאותו שירות ו/או מוצר ו/או קורס, יהיה עליך לעמוד במחיר המעודכן, ככל שזה ישתנה.
  • התשלום מבוצע באמצעות כרטיס אשראי, חשבוןPaypal ו/או בכל דרך אחרת ככל שתוגדר במערכת, ובתשלום אחד, אלא אם כן מאפשרת המערכת ביצוע תשלומים, ובהתאם לתנאי המערכת בקשר עם ביצוע תשלומים אלה, והכל, כפי שיוגדר בעמוד התשלום. תשלומים בדרכים אחרות תהיינה אפשריות בכפוף לכך שהדבר יתואם עם מפעילת המערכת ו/או גורם האחראי על כך מטעמה, מראש ובכתב.
  • מובהר, כי התשלום הוא בעבור זכות הגישה וזכות השימוש ולא בגין השימוש בפועל במידע ו/או בשירות ו/או בחומרים המסופקים, והבחירה אם לעשות שימוש בהם או לא, הנה באחריותך, ואינה מהווה עילה לדרישה ו/או לביצוע החזר. ביטול ההרשמה הוא בהתאם לתנאי שהוגדר בעמוד ההרשמה לקורס / לתוכנית הליווי / ביחס למוצר האחר שאליו מתייחס התשלום, אלא אם הוגדרו בין הצדדים תנאים אחרים מראש ובכתב באמצעות חוזה המתייחס לתכנית שהנה בחלקה פרונטלית ובחלקה אינטרנטית .מוסכם, כי בהעדרן של הגדרות מעין אלו, לא יוחזר כל סכום כספי לאחר ביצוע ההרשמה.
  • מפעילת המערכת שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לסיים את השירות, כמו גם את כל הפעילות במערכת או חלקה בכל עת ומכל סיבה שהיא, מבלי שתחול עליה כל חובת הנמקה ו/או חובה אחרת למעט ביצוע ההחזר הכספי בגין החלק היחסי של השירות שלא מומש בעקבות חסימה זו. למען הסר ספק מובהר, כי בין היתר, החזר יחסי כאמור לא יינתן במקרים שבהם החסימה נבעה מהפרת תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות על ידך, לרבות תנאים כגון אי פירעון התשלום הנדרש, ו/או ככל שהחסימה נבעה מנסיבות אחרות שאינן בשליטת מפעילת המערכת.
  • הנך מתחייב לעשות שימוש אך ורק בכרטיס האשראי הנמצא בבעלותך הבלעדית. הוראה לחיוב שנמסרה לשם רכישת מינוי, מוצר ו/או שירות תחייב גם כרטיס האשראי הנושא מספר אחר ויבוא להחליף את הכרטיס שבאמצעותו ניתנה הוראת החיוב.

 

 1. הגבלות תוכן
  • מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמה עשויים לכלול במערכת אזורים אינטראקטיביים ו/או סגורים, ורשאים הם לשנותם, להרחיבם ו/או לצמצמם לפי שיקול דעתם לצורך ניהול עניין ספציפי או כללי וכן להוסיף להם קהלי יעד או לגרוע מהם קהלי יעד בכל עת. מובהר, כי יתכן וישותפו תכנים מסוגים שונים לרבות טקסטים, יצירות, נתונים, מידע, מוסיקה, סימני מסחר, צילומים, קטעי וידאו, גרפיקה, יישומים ו/או כל תוכן אחר (להלן: "התוכן" ו/או "התכנים").
  • ככל שהמערכת תכלול אזורים אינטראקטיביים כאמור, הרי שהנך מתחייב לשמור על לשון נקיה ומנומסת, ולהימנע מהתבטאויות ו/או שיתוף תכנים (לרבות טקסטים, גרפיקה, תמונות וכיו"ב) ו/או ביצוע פעולות אחרות, ככל שאלו אינם קשורים לנושאים המטופלים על ידי המערכת ו/או באזור הספציפי, לפי העניין, ו/או כאלו העשויים להוות לשון הרע, וכן להימנע מהשמצה, גינוי, פגיעה בשם טוב, פרסום חומר תועבה, הסתה לגזענות, שנאה, אלימות, הטרדה ו/או איום, פגיעה בפרטיותם ו/או בזכות הפרסום של גורמים כלשהם, פרסום נתונים רגישים של אחרים, המהווים סודות מסחריים (כגון נתונים עסקיים, מספר לקוחות, הכנסות וכיו"ב) פרסום כתובת ו/או כתובת הדואר האלקטרונית ו/או פרסום מספר הטלפון שלהם וכיו"ב. כמו כן הנך נדרש להימנע מפגיעה בטעם הטוב, פגיעה ברגשות הציבור, הצגת מצגי שווא ו/או הטעייה, הפרת דיני קניין רוחני וכן להימנע מפרסום כל שירות, מוצר, עסק או אדם ו/או עשיית כל פעולה אחרת העשויה להוות ניצול לרעה של המערכת ו/או שימוש בפרטיהם של צדדים שלישיים המשתתפים בה (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: ניצול מידע אליו הנך נחשף אודות אנשים לצורך שימושים עסקיים ו/או קידום אישי ו/או תחרות עם פעילות המערכת) ו/או פגיעה בדין ו/או במשתמשים אחרים ו/או בצדדים שלישיים. כמו כן, חל עלייך איסור על הפצה, פרסום ושימוש בכל תיעוד ו/או תוכן כהגדרתו לעיל שעניינו מידע של אדם אחר ו/או אודות אדם אחר ו/או דמותו, ו/או עשיית כל שימוש שמטרתו איסוף מידע אחר ו/או פרסום ו/או הזמנה לרכישה בדרך עקיפה של מוצר או שירות שאינו משווק ו/או מומלץ על ידי מפעילת המערכת לרבות אך לא רק – משלוח דואר פרסומי, אלא אם קיבלת הרשאה מהגורם המוסמך לעשות שימוש בתיעוד ו/או התוכן ו/או המידע האמור, והשימוש נעשה לפי דין.
  • כמו כן, הנך מתחייב לא לחשוף בפני משתמשים אחרים או בפני המערכת מידע אשר הנו רגיש מבחינתך ו/או כזה שאינך מעוניין כי ייחשף בציבור, שכן אין מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמה יכולים להתחייב כי אלו לא ייחשפו, בין בשל תקלות במערכת, בין באמצעות צדדים שלישיים או בכל דרך אחרת. מוסכם ומובהר, כי בפרסום כל נתון, מידע ו/או תוכן אישי ו/או אחר במערכת, הנך מוותר כלפי מפעילת המערכת וכל מי מטעמה על כל טענה בקשר לפגיעה בפרטיות ו/או סודיות (לרבות סודות עסקיים במקרה של חשיפה כאמור של פרטים רגישים הנוגעים לעסקייך).

 

 1. קניין רוחני, תכני משתמשים ותכני / מוצרי צד ג'
  • השימוש במערכת עשוי לכלול בין היתר תכנים שאותם מעלים משתמשים (להלן: "תכני משתמשים"), וכן תכנים שנוצרו על ידי צדדים שלישיים שאינם משתמשים (להלן: "תכני צד ג'"), כגון פרסומות, מידע על פעילויות וכיו"ב ו/או מוצרים המסופקים ו/או מיוצרים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "מוצרי צד ג'"). למעט תכני משתמשים ותכני צד ג' (ככל שאלו אכן אינם שייכים למפעילת המערכת) ו/או מוצרי צד ג', כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה סימני המסחר וזכויות היוצרים במערכת, בתכניה ובכל תוכן קשור (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לוגו הפעילות / פעילויות אותן מקדמת מפעילת המערכת, וכן גרפיקה ועיצובים, צילומים וטקסטים), שייכות ושמורות באופן בלעדי למפעילת המערכת.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי מפעילת המערכת משקיעה והשקיעה זמן, משאבים כספיים, אינטלקטואליים ואחרים רבים, בין היתר בליקוט נתונים, מידע, בניית דרכי עבודה, פורמטים וריכוזם, והעמדתם בצורה נגישה ונוחה לך ולמשתמשים האחרים. על כן, בין אם אלו בבעלות מפעילת המערכת ובין אם אלו אינם בבעלותה של מפעילת המערכת ו/או אינם מוגנים בזכויות יוצרים, העמדתם לרשותך כמשתמש, כמו גם תכנים ויצירות אחרים הקיימים במערכת נועדה אך ורק לצורך עיונך בהם לצורך המטרה המפורטת בסעיף ‎‎‎1 לעיל ובהתאם לו, ואין להעבירם לגורם אחר ו/או לעשות בהם ו/או בכל תוכן כל שימוש אחר (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור העתקתם, העברתם ו/או העמדתם לרשות הציבור, השכרתם, ביצועם פומבי, שידורם, פרסומם, הפצתם ויצירת חומרים נגזרים מהם, והכל בכל מדיה, פלטפורמה, פורמט או צורת אחסון – האסורים בהחלט).
  • כצרכן זהיר, עליך לקחת בחשבון כי ייתכן והמערכת תציג תכני צד ג' ו/או תכנים של משתמשים אחרים, הכוללים המלצות ו/או מידע על פעילויות שונות, ו/או קישורים, פרסומות ו/או תכנים דומים, וכן פרסומים (גלויים ו/או סמויים), וזאת בין אם אלו יועלו ו/או יוצעו על ידי מפעילת המערכת ובין אם יועלו /יוצעו על ידי אחרים. מובהר, כי אין המערכת מתיימרת לוודא את דיוק כל הפרטים המובאים במערכת, אמיתותם, ו/או איכותם, ואין מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמה נושאים בכל אחריות בקשר אליהם. על כן, עלייך לנהוג כצרכן וכמשתמש זהיר ולבדוק היטב את טיב השירותים ו/או המוצרים ו/או התוכן ו/או הקישורים בטרם תתייחס אליהם, תרכוש אותם ו/או תעשה בהם שימוש. מובהר כי כל שימוש כאמור הנו באחריותך בלבד, ומוסכם, כי בכל מקרה, למפעילת המערכת ו/או למי מטעמה לא תהיה כל אחריות בקשר עם תכנים ו/או מוצרים של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים.
  • ככל שהנך מעלה ו/או משתף תוכן (לרבות טקסטים ו/או תמונות) ו/או מידע ו/או נתון כלשהו ו/או רעיון לרבות לפיתוח שדרוג ו/או שיפור המערכת ו/או בקשר אליה, הנך עושה זאת באחריותך הבלעדית וללא כל דרישה ממפעילת המערכת. כמו כן, הנך מאשר כי תוכן ו/או מידע ו/או נתון זה הנם יצירתך המקורית ופרי עטך, ו/או כי קיבלת, ככל שהדבר נדרש, את מלוא ההרשאות הנדרשות לעשות בהם שימוש לפי כל דין ולפי הסכם זה, כי אין בהם פגיעה בכל דין ו/או צד ג' וכי הנך מעניק למפעילת המערכת רישיון בלתי חוזר לעשות בהם כל שימוש ו/או ניצול לרבות מסחרי לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת המערכת ו/או מי מטעמה, לרבות עריכתם, יצירת יצירות נגזרות ו/או נלוות (ובכללן תרגומים ו/או עיבודים) וכן העתקתם של החומרים והיצירות הנגזרות ו/או הנלוות, הצגתם, העמדתם ו/או העברתם לרשות הציבור, הקרנתם, שידורם, השכרתם ו/או הענקת רישיונות משנה לצדדים שלישיים, פרסומם, הפצתם, שילובם בחומר שיווקי ו/או פרסומי וניצולם של כל אלו בכל דרך שהיא והכל ללא מגבלת זמן, מדיה (בין שהיא ידועה כיום ובין שתומצא בעתיד), פורמט, טריטוריה או מספר שימושים בין בכל אזור במערכת ו/או באתרים חברתיים, ובין בכל מקום אחר המשרת את תועלתה של מפעילת המערכת, והנך מאשר כי לא תהיה לך כל טענה בקשר לזכויותיך המוסריות בהן לרבות בדבר קבלת קרדיט. מובהר, כי ההרשאות האמורות מוענקות ללא דרישה מצדך ו/או מצד מי מטעמך לתמורה ו/או תמלוג כלשהם, וכי לא תהיה לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך ו/או בקשר לעריכת ו/או שינוי התכנים ו/או אי הענקת קרדיט ליוצרם.
  • מובהר, כי אין המערכת יכולה לנטר את המידע המועלה למערכת על ידך ו/או על ידי צדדים שלישיים ו/או לעקוב ו/או לשלוט ו/או לדעת על כל שימוש פסול ו/או מפר בתכנים. עם זאת, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, עשויים ורשאים מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמה לעיין מעת לעת בתכנים, בין היתר כדי לוודא עמידה בהסכם זה, וכן רשאים הם לפעול לפי שיקול דעתם בקשר לכל תוכן שהועלה, מבלי שיחויבו בכל אחריות בקשר לכך ו/או בכל חובה לדווח על ו/או לנמק את החלטותיהם ו/או לפרט אודות פעילותם בקשר עם התוכן האמור.
  • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏‎5 לעיל, למערכת שמורה הזכות למחוק כל תוכן שיראה לה כלא ראוי, פוגעני או לא תואם את דרישות המערכת, צרכיה או רוחה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת המערכת, ורשאית היא להותיר בידיה עותקים לצרכים משפטיים ו/או פנימיים אחרים. מוסכם, כי לא תחול על מפעילת המערכת כל אחריות או חובת הנמקה, גילוי ו/או חובה אחרת בקשר לכך.

 

 1. הגבלת אחריות וויתור על תביעות
  • מפעילת המערכת וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק (לרבות ישיר ו/או עקיף, בגוף בנפש ו/או ברכוש, לרבות קשר עם עסקיך והתקדמותך / אי התקדמותך המקצועית ו/או העסקית) וכן לא יישאו בכל אחריות בגין כל הוצאה ו/או חסרון כיס שייגרמו לך כמשתמש ו/או למי מטעמך בכל הקשור לעניין מן העניינים האמורים לעיל ו/או לשימוש במערכת על כל תכניה.
  • בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה אין המערכת ו/או מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמה נושאים בכל אחריות לכל דבר ועניין הכרוך באבדן, חסרון כיס, או בנזק ישיר או עקיף, לרכוש, לגוף או לנפש וכיו"ב שמקורו ו/או אשר קשור בשימוש במערכת, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור אי דיוקים בתוכן, טעויות, השמטות, זליגת מידע אישי ו/או נתונים אישיים, פריצת אבטחה, "וירוסים", "זוחלים", "באגים", "סוסים טרויאניים", "רובוטים", "עכבישים", תוכנות ריגול, מערכות סריקה, קבצים מזיקים ו/או אמצעים אחרים שמטרתם לפרוץ ו/או לעקוף אמצעי אבטחה ו/או אימות, כמו גם נזקים שמקורם בפרסום תוכן משמיץ ו/או מעליב ו/או מפר, התנהגות בלתי חוקית של צד ג' ו/או הפרת הסכם זה על ידי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר.
  • ככל שלמרות האמור לעיל ייקבע על ידי רשות מוסמכת כי חלה אחריות לפי דין על מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמה, לא תעלה אחריותה על סך של 1,000 ₪. כמו כן מובהר, כי לא יהא בוויתור על כל תשלום ו/או בביצוע החזר אשר יינתן או לא יינתן, לפי שיקול דעת מפעילת המערכת משום הודיה באחריות כלשהי ו/או ויתור על כל זכות ו/או תביעה ו/או טענה העומדת לרשותה כנגדך ו/או כנגד כל מי מטעמך.

 

 1. מדיניות פרטיות
  • מטרת מדיניות הפרטיות: פרטיותך חשובה לנו. מדיניות זו נועדה לספק לך מידע בדבר המידע הנאסף על ידי המערכת על מנת לסייע לך לקבל החלטה מושכלת האם להשתמש במערכת או להימנע מהשימוש בה. ככל שאינך מסכים עם מדיניות זו כולה ו/או חלקה, אנא צא מן המערכת לאלתר והימנע מהשימוש בה.
  • מידע הנאסף אודותיך ו-Cookies:
   • בעת פעילותך ו/או הרשמתך למערכת, עשויה המערכת ו/או צדדים שלישיים אשר להם יש גישה אל המערכת לאסוף ו/או להיחשף למידע מסוגים שונים:
    • "מידע אישי", דהיינו מידע שבאמצעותו ניתן לזהות אותך כגון שמך המלא, מספר הטלפון שלך, כתובת דוא"ל, כתובת אחרת, מידע אותו הנך משתף עם משתמשים אחרים, וכן מידע מסוג אחר כגון כתובת IP של מחשבך, זהות הדפדפן בו הנך משתמש, שירותים ו/או מוצרים שצרכת ו/או רכשת ו/או התעניינת בהם וכן תכנים בהם צפית הקשורים למערכת ו/או לפעילות מפעילת המערכת, פרטים על דפי אינטרנט ו/או אזורים אחרים במערכת ומחוץ למערכת בהם הנך מבקר הקשורים אל המערכת או כאלה אשר מהם הופנית מהם אל המערכת, זמני גישה, קואורדינטות מיקום, סוג מכשיר הנייד / מערכת ההפעלה שברשותך, סוג דפדפן האינטרנט הסלולארי בו הנך עושה שימוש, נוהגיך ביחס לשימוש באתר לרבות תכנים שפרסמת או טענת, וכיו"ב. בנוסף, המערכת עשויה לאסוף ולהסתייע בשירותים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש במערכת, כאמור.
    • "מידע רגיש" דהיינו מידע עסקי (להלן: "מידע עסקי").
   • מפעילת המערכת אינה אוספת באופן סדור מידע עסקי אולם היא עשויה לעשות כן במקרים מיוחדים. ההחלטה אם להעביר מידע עסקי הנה שלך ואינה מחויבת על ידי מפעילת המערכת. ככל שתאסוף מפעילת המערכת ידע עסקי הרי שהשימוש בו יעשה כאמור בסעיף ‎10 בלבד ("השימוש המידע שנאסף").
   • מובהר, כי אין מפעילת המערכת יכולה לנטר מידע עסקי אותו תבחר/י לשתף במערכת. על כן, ככל שתבחר לשתף מידע עסקי מיוזמתך (דהיינו שלא במסגרת איסוף סדור מטעם מפעילת המערכת, ובניגוד למבוקש בתנאי השימוש), לא תחוב מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמה בכל אחריות קשר לכך ו/או לשימוש שיעשה במידע שישותף.
   • על מנת לשפר את חווית המשתמש שלך ושל משתמשים אחרים, ולממש את מטרת המערכת, משתמשת מפעילת המערכת בשירותיהם של צדדים שלישיים כגון מערכות CRM, סליקה, מערכות דיוור, רשתות חברתיות, שותפים עסקיים וכד', ועשויים הם להוסיף ו/או לגרוע מרשימת צדדים אלו לפי הצורך.
   • המערכת ו/או מערכות אחרות המתופעלות על ידי צדדים שלישיים שלהם יש גישה אל המידע שלך, עשויים להשתמש בעוגיות ("cookies"). עוגיות הן קבצים קטנים שנשלחים אל מחשבך כאשר הנך מבקר באתר כלשהו, או כלים דומים שמבצעים תפקיד דומה (כגון "flash cookies") לרבות באזורים אחרים של המערכת (כגון במכשיר הסלולארי שברשותך) ושמטרתם לשפר את איכות השירות הניתן ו/או את איכות התוכן המוצג לך על ידי המערכת ו/או על ידי מערכות אחרות, לאסוף נתונים סטטיסטיים, לאמת נתונים, לשמש לצורך ניהול אבטחת מידע, ועוד, וזאת בין היתר על ידי כך שהם אוספים מידע כדוגמת המידע שצוין לעיל (משך הזמן שביקרת במערכת, תכנים שהנך מתעניין בהם, הרגלי גלישה במערכת, וכיו"ב). חלק מהעוגיות יפקעו עם סגירת הדפדפן, ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. מתן הוראה למחשב לא לקבל קבצים מסוג זה ו/או למחקם הנה אפשרית, שכן נתונה לך האפשרות לשנות את ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, יצירת מגבלה כאמור עשויה לפגוע בחווייתך כמשתמש ולגרום ליישומים מסוימים במערכת לא לעבוד או לא לתפקד כראוי, ומובהר כי אי תפקוד כאמור, לא יהווה עילה לבקשת החזר כספי ו/או עילה לכל דרישה אחרת מכל סוג ומין.
   • המערכת אף עשויה להיעזר בעוגיות שמקורן בצדדים שלישיים, כגון שירותי הפרסום של רשתות חברתיות, שירותי פרסום של מנועי חיפוש וכד' על מנת להציג לך מודעות של פרסום ממוקד (כלומר כזה המבוסס על פעולות קודמות ותכנים בהם הבעת עניין) ו/או מידע אחר שמקורו ברשתות החברתיות ולאסוף פרטים הנוגעים לתנאי ההתקשרות עמך, אשר בהם יעשה שימוש בהתאם לסעיף ‎12 להלן.
   • בפעילותך במערכת הנך עשוי לשתף משתמשים אחרים במידע אודותיך כגון תכנים אותם אתה מעלה בבלוג או בפורום. לידיעתך, מידע זה עשוי להיות מזוהה או ניתן לזיהוי אף אם אינך מזוהה בו בשמך המלא, ונגישותו למשתמשים אחרים עשויה לאפשר להם לאסוף ולאגור מידע זה. לכן, אנו מזמינים אותך להפעיל שיקול דעת בדבר המידע שאותו אתה חושף בפני משתמשים אחרים, ומזמינים אותך להימנע ממסירת פרטים אישיים רגישים או מידע רגיש ו/או אישי, ככל שהוא איננו הכרחי לתפעולה התקין של המערכת או שמסירתו מתחייבת מכח הסכם זה.

 

 1. השימוש במידע שנאסף
  • המערכת משתמשת במידע שנאסף בין היתר על מנת ליצור איתך קשר במידת הצורך, לאפשר לך את הגישה אליה והשימוש בה, לספק את השירותים והתמיכה לה הנך נדרש כמשתמש (לרבות ביטול רכישה בתנאים מתאימים), לזהותך בקלות בכניסות חוזרות, וכן על מנת להעשיר את חווית המשתמש שלך או חוויתם של משתמשים אחרים בדרכים שונות (כגון יצירת תכנים המותאמים ומעודכנים לפי צרכי המשתמשים), להעביר אליך הודעות, וכן על מנת להנגיש לך מידע, חומרי פרסום ו/או שיווק לרבות הנחות ו/או מבצעים, והכל - בכל דרך ובאמצעות כל אמצעי טכנולוגי אשר בו יבחר מפעיל המערכת ו/או מי מטעמו, לרבות באמצעות דיוור אלקטרוני, טלפון סלולארי וכיו"ב.
  • ככל שתאסוף מפעילת המערכת ידע רגיש, הרי שהשימוש בו יהיה אך ורק לצורך מימוש מטרת המערכת כמפורט בסעיף ‎1, ו/או לצורך עמידה בחוק, ובהתאם לאינטרסים הלגיטימיים של מפעילת המערכת ו/או המערכת ובכללם: התאמת השירות ו/או המוצר הרלבנטי, פיתוח שירותים /או מוצרים ותמחורם, זיהוי ופילוח קהלי יעד לטובת מוצרים ו/או שירותים נוספים ו/או פיתוח של מוצרים ו/או שירותים קיימים, להעניק מענה לתלונות, לעמוד בתנאי החוק, לעשות בו שימוש לצרכים משפטיים, וכד' (להלן: "המטרות הלגיטימיות").
  • כמו כן, תהיה המערכת עשויה להשתמש במידע רגיש (ככל שיאסף) גם לצרכים סטטיסטיים וליצירת פילוחים חברתיים ו/או פילוחי שוק ו/או פילוחים אחרים, וכן לצורך אכיפת תנאי החוק ו/או אכיפה של תנאי הסכם זה, ולכל מטרה אחרת הנדרשת למפעילת המערכת לצורך תפעולה בהתאם ליתר תנאי הסכם זה ו/או על מנת לממש את מטרותיה בצורה מיטבית.

 

 1. אחסונו של המידע הנאסף במערכת ואבטחה, ואבטחת מידע
  • המידע אותו אוספת המערכת מאוחסן בשרתים בהם משתמש מפעילת המערכת. מפעילת המערכת עושה מאמץ לצורך אספקת אבטחה נאותה, אולם אין היא יכולה לקחת אחריות על כשל אבטחתי. מובהר, כי האמור מתייחס למידע הנשמר על ידי מפעילת המערכת בלבד, ועליך לקחת בחשבון כי מידע הנאסף מועבר גם לצדדים שלישיים ומאוחסן באופן המקובל אצלם. לפיכך, הנך מתבקש לבחון את מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.
  • המערכת נוקטת באמצעים סבירים על מנת לשמור על המידע הנאסף אצלה, ולמנוע העברתו לגופים שלישיים שלא לצרכים ו/או שלא בהתאם לאופנים ולדרכים הקבועים בהסכם זה - בין באמצעות הענקת סיסמה למשתמש בחלק מן הפעילויות והגבלת מספר הגורמים שלהם יש גישה למידע העשוי להיות רגיש וחשיפתו לצורך מימוש האינטרסים הלגיטימיים של המערכת בלבד. עם זאת, ככל מערכת המופעלת באמצעים סלולאריים ו/או מקוונים, אין מפעילת המערכת ו/או מי מטעמה יכולים להתחייב כי מידע ו/או פרטים כלשהם לא ייחשפו ו/או לא יזלגו, ומובהר כי אין המערכת חסינה באופן מוחלט מפני פריצות ואין מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמה יכולים להיות אחראים ו/או להתחייב כי לא יהיה כשל ו/או פרצה במערכות אבטחה של צדדים שלישיים כגון ספקי שירותי אחסון ו/או גורמים אחרים. על כן, בשימושך במערכת הנך משחרר את מפעילת המערכת וכל מי מטעמה מכל נזק ו/או אחריות ישירים ו/או עקיפים העשויים להיגרם לך ו/או למי מטעמך בקשר לאמור לעיל לרבות חדירות למידע, התקפות, ניסיונות פריצה וכיו"ב.
  • מוסכם, כי הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת בקשר לחוק ו/או לתקנות הגנת הפרטיות ככל שישותף מידע עסקי על ידך (בניגוד לאיסופו באופן סדור על ידי מפעילת המערכת) ו/או בקרה בו נפל כשל שמקורו בתקלה ו/או בפגיעה בפרטיות שאינה בזדון.

 

 1. דיוור ופרסומות
  • בהרשמתך למערכת לרבות באמצעות שימושך בדפי מכירה ו/או נחיתה ו/או בונוסים ו/או הטבות / מדריכים וכיו"ב המוצעים בה, ו/או בהסכמתך לרכוש מוצר ו/או שירות, ו/או בעת הבעת עניין בהם, הנך מביע את הסכמתך לקבל דיוור פרסומי [כהגדרתו בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ו – 1982] – (להלן: "חוק התקשורת"), וזאת בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים (כגון ווטס אפ, אמצעים ושיטות עבודה בפייסבוק, בוטים, הודעות טקסט, פקסים או כל צורת תקשורת אחרת בה תבחר מפעילת המערכת לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור באמצעות כל פלטפורמות ו/או מדיות ו/או טכנולוגיות אחרות - בין אם קיימות כיום ובין או יומצאו בעתיד). הסכמתך כאמור מתייחסת הן לקבלת דיוור ממפעילת המערכת והן משותפיה העסקיים, וקשר עם עניינים שונים הקשורים בתחום הקידום העסקי ו/או הקידום האישי ו/או בתחומים אחרים העשויים להביא לשגשוג והצלחה, והכל - לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת המערכת.
  • כמו כן הנך מצהיר כי ידוע לך שתוכן שיישלח אליך עשוי להיחשב כפרסומי בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת"), וזאת אף אם אין הוא כולל מכירה ישירה ועל כן הנך מאשר, כי בשימושך כאמור במערכת הנך מביע בתום לב את רצונך לקבל את התוכן החינמי האמור באופן שאינו מכביד על העברתו ו/או על העברת מסריו, בין אם התוכן כולל מכירה ישירה ובין אם לא, ולפיכך הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאי סימון התוכן כ"פרסומת" ו/או כל טענה אחת בקשר עם חוק התקשורת, לרבות כל דיוור שקיבלת (ככל שקיבלת) בעבר. כמו כן, הנך מצהיר כי פנייתך למערכת ו/או השימוש בה נעשה לאור ובעקבות המוניטין אותו רכשה "לירון מור" והיכרותך עם פעילותה ולפיכך לא תבוא בכל טענה בקשר לכשל בשמה של בעלת המערכת, כתובתה או פרטי יצירת הקשר עמה.
  • מובהר, כי בקשתך "להסיר" את עצמך מרשימת התפוצה באמצעי תקשורת כלשהו (שימוש בפייסבוק לרבות באמצעות בוטים / הודעות אס.אם.אס / דיוור בדואר ו/או ניהול רשימות תפוצה בווטס אפ ו/או בכל פלטפורמה, טכנולוגיה ו/או מדיה אחרים ככל שקיימים כיום ו/או יומצאו בעתיד), משמעה בקשה לפיה לא ישלח אליך דיוור באותו אמצעי תקשורת בלבד אשר בו נתבקשה ההסרה. מובהר, כי דיוור באמצעי תקשורת שונים (כגון שימוש בפייסבוק לרבות באמצעות בוטים כלעומת הודעות אס.אם.אס, כלעומת דיוור בדואר, כלעומת ניהול רשימות תפוצה בווטס אפ ו/או כלעומת שימוש בכל פלטפורמה, טכנולוגיה ו/או מדיה אחרים ככל שקיימים כיום ו/או יומצאו בעתיד) נחשב לדיוור הנעשה ברשימות נפרדות. לכן, ככל שברצונך להיות מוסר משתי הרשימות, עליך לציין זאת מפורשות בבקשת ההסרה ולוודא כי בקשתך נקלטה אצל מפעיל המערכת או לבקש את ההסרה מכל פלטפורמה בנפרד.
  • הנך מאשר, כי אף אם הנך סבור שלא נרשמת בעבר לרשימת התפוצה של מפעיל המערכת, או חלה טעות ופרטיך השתרבבו לרשימת תפוצה כזו או אחרת, או קיבלת דואר פרסומי מכל סיבה אחרת שהיא, הרי שכל מייל שתקבל ושלא תישלח התראה למפעיל המערכת כנגד שליחתו בתוך שבועיים מהיום שבו נשלח אליך, או כל מייל שלא נפתח על ידך, יחשב כמייל אשר הוסכם על קבלתו וחל ויתור על כל תביעה ו/או טענה לגביו ואינו מהווה טרדה ו/או כל עוולה אחרת מבחינתך.
  • מוסכם, כי הקלקה על המילה "הסרה" אינה מחייבת את מפעילת המערכת למחוק מידע אודותיך אשר הוסכם כי לא יימחק בהסכם זה. כמו כן מוסכם, כי מפעילת המערכת ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשמור פרטים אודות פעילותך במערכת, להעביר את פרטיך ל"רשימת החסומים" ו/או ליצור עמך קשר על מנת להעביר אליך הודעות חשובות בנוגע לתפעול מערכת, או מידע אחר, שאינו פרסומי ו/או באופן שאינו אסור לפי חוק התקשורת.
  • כמו כן מובהר, כי אין בהסרתך מרשימת הדיוור כדי למנוע ממך להיחשף לתכנים פרסומיים ו/או שיווקיים בהם עושה המערכת שימוש בין באמצעות האתרים ו/או הטכנולוגיות ו/או המדיות ו/או אמצעי התקשורת המופעלים על ידי מפעילת המערכת, לרבות רשתות חברתיות.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מאפשר למפעיל המערכת לנטר בכל עת, ואף לאחר הסרתך מרשימת התפצה את פעילותך בקשר להרשמה לרשימות, שליחת וקבלת מידע אל וממפעיל המערכת ו/או מי מטעמו, פתיחת או אי פתיחת המיילים וכן מסכים כי מפעילת המערכת תהיה רשאית לעקוב לפי הצורך, על פעילותך כאמור, וזאת לצרכים פנימיים, לצורך שיפור איכות השירות המוענק על ידה וכן למטרת שימוש בו לצרכים משפטיים או לצורך המטרות הלגיטימיות של המערכת, כפי שהוגדרו לעיל.
  • הנך מאשר כי ידוע לך שהמערכת אינה חפה מפני טעויות, ועל כן, ככל שלאחר בקשתך להפסיק לקבל דואר פרסומי בכל זאת נשלח אליך דיוור פרסומי, הנך מתחייב לפנות למפעילת תוך לא יאוחר מ-30 יום משליחת הבקשה הראשונה בכתובת הדואר המצוינת בסעיף ‎1 להלן באמצעות דואר רשום וכן לעשות שימוש ביתר פרטי מפעיל המערכת המפורטות באותו סעיף, ולהדגיש בפניות אלה כי "זוהי דרישה שניה להפסקת משלוח דיוור באמצעות [ולציין את אמצעי התקשורת הרלבנטיים לפנייתך]". מובהר, כי דרישה זו יכול ותהיה אך ורק באמצעות פרטי ההתקשרות האמורים בסעיף ‎19.1 להלן, ולא תתקבל כל טענה כי דרישה כאמור נשלחה בדרך אחרת, אשר יש בה כדי לחייב את מפעיל המערכת לתגובה. זאת, על מנת לוודא ולסייע למפעיל המערכת לוודא מה מקור הטעות. מובהר, כי אלא אם פעלת כאמור, הרי שכל פניה שלצידה דרישה לתשלום בשל דיוור פרסומי תיחשב פנייה שנעשתה בחוסר תום לב ותזכה את מפעילת המערכת בסעד של פיצוי מוסכם בגובה של עד 1,000 ₪ לכל מייל שלגביו הועברה דרישה, וזאת לפי דרישתה של מפעילת המערכת, ומבלי לגרוע מזכותה לתבוע את נזקיה הנוספים, ככל שהיו כגון עוגמת נפש, אבדן ימי/ זמן עבודה, הטרדה, שכ"ט עו"ד והוצאות וכיו"ב.
  • כמו כן מוסכם, כי היה, ולמרות הצהרותיך והתחייבויותיך כמפורט לעיל, ייקבע על ידי פס"ד חלוט כי חלה אחרת על מפעילת המערכת, יחול האמור בדבר גובה הגבלת אחריותה כמפורט בסעיף ‏‎3 לעיל בתנאי השימוש.

 

 1. רשתות חברתיות וצדדים שלישיים
  • בנוסף להתייחסויות אחרות בהסכם זה לגבי צדדים שלישיים מובהר, כי מדיניות פרטיות זו אינה חלה על איסוף של מידע על ידי צדדים שלישיים לרבות ספקים חיצוניים שבאמצעותם נגבים תשלומים בגין מוצרים המוצעים במערכת וכן אתרים אליהם מופיעים קישורים במערכת ומפרסמים, ככל שאלו מופיעים בה, לרבות אזורים קשורים כגון אלו המוצבים ברשתות חברתיות. אנא פנה למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של אתרים/מערכות אלה על מנת להבין כיצד אלו עושים שימוש בפרטייך וכיצד אוספים הם מידע הקשור אלייך ומשתפים אחרי בו. מובהר, כי מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים לכל מידע שנמסר לספק חיצוני ובשימושך במערכת הנך מצהיר ומתחייב כי כל מידע כאמור נמסר מרצונך החופשי, לפי שיקול דעתך, על אחריותך ולאחר שבדקת את טיב, איכות ומהות השירות המוענק על ידי אותם גורמים צדדים שלישיים.
  • מובהר, כי המערכת ו/או אזורים הקשורים אליה, כגון רשתות חברתיות עשויים לאפשר למשתמשים לתקן, למחוק או לעדכן מידע באזורים מסוימים. עם זאת מובהר, כי אין המערכת ו/או מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמו יכולים להיות אחראים על תכנים שהועתקו ו/או נחשפו בטרם מחיקתם על ידי צדדים שלישיים. כמו כן, יש לקחת בחשבון, שאף אם נמחק תוכן כזה או אחר, המערכת ו/או אזורים קשורים אליה, כגון רשתות חברתיות וצדדים שלישיים, עשויים לשמור בארכיון שלהם מידע לתקופה מסוימת לצרכים עסקיים לגיטימיים ו/או על מנת להתאים את המערכת לדרישות החוק ו/או לפי צרכיהם ומדיניותם. כמו כן מובהר, כי מחיקת תכנים ששותפו על ידך תתאפשר אך ורק במועדים בהם תינתן לך הגישה למערכת. ככל שמסיבה כזו או אחרת תיפסק הגישה למערכת, לא תוכל לדרוש את הסרת התכנים ו/או החזרתך למערכת לצורך זה. לפיכך, הנך נדרש למחוק כל תוכן שאינך מעוניין בשיתופו עוד מיד עם החלטתך זו ובטרם תוגבל גישתך למערכת.
  • לבד ממידע הנמסר לשותפים עסקיים ולמערכות של צדדים שלישיים כמפורט בהסכם זה, תהיה מפעילת המערכת ו/או כל מי שקבל לכך הרשאה בכתב ומראש ממנה, רשאים למסור פרטים אישיים וכן כל מידע שנאסף על ידי המערכת ככל שגורם משפטי מוסמך ידרוש זאת ו/או ככל שהדבר יידרש לצורך טיפול בעניין משפטי הקשור אל המערכת ו/או השימוש בה ו/או ככל שהדבר נדרש לפי כל דין ו/או על מנת להגן על אינטרס לגיטימי של המערכת כגון לצורך תפעול המערכת, תיקון בעיית אבטחה, הגנה על ביטחונם של משתמשים אחרים ו/או הגנה על זכויות המערכת, עובדיה ו/או ספקיה וכיו"ב, וכן במסגרת ניהול מו"מ לצורך מיזוג, מכירת נכסי המערכת, מימון או רכישה של כל או חלק מהמערכת לגורם אחר, וכיו"ב.

 

 1. העברת פרטי כרטיס אשראי
  • ככל שהמערכת תציע שירותים ו/או תמכור מוצרים בתשלום, ייעשה שימוש במערכת סליקה ו/או בשירותי גבייה חיצוניים אשר שרתיהם עשויים להימצא בישראל או בחו"ל. פרטי האשראי שלך מועברים לספקים אלו, באחריותך. אנו מעודדים אותך לוודא את מדיניות הפרטיות של ספקים אלו בכל הקשור לשימוש בפרטי האשראי, ומובהר, כי בכל מקרה לא תהיה מפעילת המערכת ו/או מי מטעמה אחראים בכל אופן לשמירת או אי שמירת פרטי האשראי בידי צדדים שלישיים אלו או לכל עניין אחר הכרוך בפעילותם.

 

 1. משך הזמן בו פרטיך האישיים נשמרים, זכות עיון ומחיקת המידע
  • מפעילת המערכת רשאית לשמור את פרטיך האישיים, לרבות מידע עסקי כל עוד היא זקוקה להם על מנת לספק לך שירותים ו/או עבור מימוש אינטרסים לגיטימיים (כהגדרתם לעיל) ו/או על מנת שתוכל לציית לחוק.
  • ככל שהנך מעוניין לדעת איזה מידע נשמר אצל מפעילת המערכת ולדרוש את הסרתו, אנא פנה אל מפעילת המערכת באחד הערוצים הקבועים בסעיף ‎‎1 להלן. מובהר, כי ככל שהמערכת תראה זאת לנכון וככל שהחוק אינו אוסר זאת מפורשות, תהא מפעילת המערכת רשאית לפי שיקול דעתה להותיר בידה עותקים של כל מידע עסקי באופן בלתי מקוון ו/או להפוך את המידע האישי לאנונימי, והכל באופן ובהיקף הנדרש לה, ובלבד שתעשה זאת לצורך עמידה בתנאי כל דין ו/או מימוש האינטרסים הלגיטימיים לה, כמפורט בסעיף ‎10.2 לעיל.

 

 1. שינויים במדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש
  • למפעילת המערכת הזכות לעדכן הסכם זה - בין בעצמה ובין באמצעות כל מי מטעמה, וכן לשנות כל תנאי מתנאיו וכל פרט בו, להוסיף לו או לגרוע ממנו בכל עת. כל שינוי כאמור יחול עלייך כמשתמש החל ממועד השינוי. האחריות לחזור ולקרוא מעת לעת את תנאי הסכם זה חלה עליך, ועל כן אנו מעודדים אותך לבדוק מדיניות זו ולוודא שהיא הולמת את ציפיותיך.

 

 1. כללי
  • למפעילת המערכת ולכל מי מטעמו שמורה הזכות לשנות את העיצוב של המערכת, שמה, כתובת אחסונה, מתכונתה, לעדכן את המערכת וכל חלק בה, להוסיף שירותים ו/או מוצרים ו/או יישומים ו/או לגרוע מהם, וכן להפסיק את השימוש בה, להשבית את המערכת כולה או חלקה (בין לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או ביצוע פעולות אחרות), באופן יזום לפרק זמן מוגבל או קבוע וכן לסרב לרישומו של כל אדם/גורם ו/או למחוק ו/או למנוע גישה ממשתמש כלשהו, והכל באופן חלקי ו/או מלא מכל סיבה ובכל אזור בו עושה שימוש המערכת, לרבות בשל הפרת אי אילו מתנאי הסכם זה והכל ללא מתן הודעה מוקדמת ו/או חובת הנמקה, והכל - בכל עת ובכל אופן לפי שיקול דעתה של מפעילת המערכת.
  • המערכת אינה מתחייבת לגבות כל חומר המועלה אל המערכת ו/או שבו נעשה שימוש. בשימושך במערכת הנך מתחייב כי לא תהיה לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין תקלות במערכת, מחיקת כל חומר, חסימת גישתך אל המערכת ו/או כל עניין אחר הכרוך בכך, בין אם אלו נעשו באופן יזום על ידי מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמה ובין אם נעשו על ידי גורמים אחרים. בפרט ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יישאו מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמה בכל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לך ו/או לכל מי מטעמך כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של גורם אחר.
  • מובהר ומוסכם, כי אין בשימוש במערכת ובכל חלק שלה, כדי ליצור בינך ובין מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמה כל שיתוף פעולה, יחסי שותפות, יחסי עובד מעביד, קשרי זכיינות, קשרי סוכנות, ו/או קשרים עסקיים מכל סוג אחר, אלא אם הוסכם על כך מפורשות, במסמך פרטני, מראש ובכתב באופן שזה נחתם בחתימה ידנית על ידי שני הצדדים.
  • הנך מתחייב לשפות ולפצות את מפעילת המערכת וכל מי מטעמה מיד ולפי דרישת מפעילת המערכת בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה שתשאנה בהם, לרבות הוצאות משפטיות כתוצאה מהפרת הסכם זה ו/או הוראות כל דין ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר שלך ו/או של מי מטעמך שיש בו כדי להוות פגיעה בתנאי הסכם זה ו/או במפעילת המערכת (לרבות מי מטעמה) ו/או בדין.
  • במקרה של שאלה פרשנית או סתירה בין התנאים המפורטים בהסכם זה ובין המידע המסופק במערכת יפורשו הדברים ככל הניתן כמשלימים זה את זה, וככל שפירוש זה אינו אפשרי תגבר הפרשנות העומדת לטובתה של מפעילת המערכת.
  • מפעילת המערכת רשאית להמחות כל זכות ו/או הרשאה המוענקת לה, וכן כל חובה המוטלת עליה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין לכל צד ג'.
  • אי אכיפת זכות ו/או הוראה מהוראות הסכם זה על ידי מפעילת המערכת לא תיחשב כוויתור על אותה זכות ו/או הוראה ולא תיחשב כתקדים לבאות.
  • במקרה בו הוראה מהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, לא יהא בכך כדי להשפיע על יתר הוראות הסכם זה, אשר תישארנה בתוקף מלא.
  • הכותרות במסמך זה נועדו לנוחות בלבד, ואין לפרש כל עניין הכתוב במסמך זה לפיהן.
  • התנאים המפורטים בהסכם זה ממצים את המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים בה.
  • כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה, כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים, כל האמור לגבי אדם מתייחס גם לתאגיד, ולהיפך והכל אלא אם משתמע אחרת מהקשר הדברים.

 

 1. סמכות שיפוט, הדין החל ויישוב סכסוכים
  • בשימושך במערכת הנך מביע את הסכמתך, לפיה במקרה של סכסוך, ובטרם תפנה לערכאות, תתבצע פניה למפעילת המערכת אשר תפרט את טענותייך וככל שתציע מפעילת המערכת לנהל הליך של פשרה, לא תסרב לכך. במקרה זה ייעשה מאמץ משותף לפתור תחילה כל מחלוקת בדרכי נועם. ככל שהליך גישור לא יצלח, תופנה המחלוקת לבירור אצל בורר ניטרלי אשר זהותו תיקבע בהסכמה על ידי הצדדים, ובהיעדר הסכמה – על ידי יו"ר מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין. מוסכם, כי לבקשת צד, תתנהל הבוררות באמצעי ODR דהיינו תוך שימוש באמצעים מרחוק כגון שימוש בפונקציות אינטרנטיות שאינן דורשות את נוכחות הצדדים בפועל בהליך, וכי תודגש בפני הבורר חשיבות הנחייתו לשימוש באמצעים סבירים, ידידותיים למשתמש, מחירים סבירים וכמקובל בשוק. הבורר יפעל לסיום הסכסוך תוך פרק זמן שלא יעלה על 3 חודשים ממועד ישיבת הבוררות הראשונה. החלטת הבורר תהיה סופית, ומחייבת, אלא אם יוסכם אחרת בין הצדדים בכתב, בישיבת הבוררות הראשונה.
  • בשימושך במערכת הנך מביע את הסכמתך ומתחייב כי תביא לידיעת המערכת כל עניין העשוי להיות שנוי במחלוקת בתוך זמן סביר ממועד גילויה, ובכל מקרה - לא יותר מחצי שנה מגילוי כל נזק ו/או עילת תביעה וכי ככל שלא תעשה כן, יראו בעילה העומדת בבסיס המחלוקת כעילה שדינה כדין עילה שהתיישנה.

 

 1. תלונות, דיווחים על פגיעות ופניות אל המערכת
  • ככל שיש לך שאלה בנוגע למערכת אנא פנה אל המערכת באמצעות כתובת הדוא"ל info@lironmor.com,  או בטלפון 0733-850820, או בדואר לכתובת: הפל״ך 7 תל אביב.
  • ככל שהנך סבור כי נפגעה זכותך ו/או זכויותיו של צד ג' בשל השימוש במערכת אנא צור עמנו קשר באחד האמצעים הקבועים בסעיף ‎1 לעיל, תוך פירוט הפגיעה וציון מספר הטלפון שלך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. מפעילת המערכת ו/או מי מטעמה יעשו מאמץ לטפל בהקדם בכל פניה אולם אין הם מתחייבים להיענות בפועל לכל פנייה או לפעול בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה של התייחסות מצד מפעילת המערכת לפנייתך, הנך מתחייב לשתף פעולה עם מפעילת המערכת בכל שאלה ו/או דרישה, וכן לחתום על כל מסמך שיידרש על ידם לצורך אכיפת הזכויות כאמור.

 

© כל הזכויות שמורות, משרד עו"ד פלד הניג - עו"ד חגית (פלד) הניג

רוצה להתייעץ אילו מהתכניות שלי הכי מתאימה לעסק שלך?

תגובות פייסבוק

הערות

הוספת תגובה