תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

| 14 ביוני 2019 0
תנאי שימוש
מעודכן ליום 14 בחודש יוני, 2019
1.     מבוא
1.1.   תנאי השימוש אלו, הכוללים את מדיניות הפרטיות, מהווים הסכם בינך ובין חברת לירון מור וי.אם.איי בע"מ, ח.פ. 514576149 (להלן: "ההסכם"), וחלים עלייך כמשתמש באתרlironmor.com ו/או בכל מתחם קשור אחר הקיים היום ו/או שיהיה קיים בעתיד (לרבות כל עמוד, דף מכירה ו/או דף נחיתה הקשור אליהם וכל מתחם שבו יאוחסנו עמודים מתוך אתרים אלו ו/או כאלו הקשורים אליהם), וכן על כל אפליקציה ו/או חלק בפלטפורמה חברתית ו/או תוכן קשור[PH-LF1]  המופעלים ו/או אשר יופעלו על ידי חברת לירון מור וי.אם.איי בע"מ, ח.פ. 514576149, (להלן, "מפעילת המערכת") ו/או באמצעות צוות הפיתוח ו/או התפעול מטעמה.
2.     מטרת המערכת והסכמתך לשימוש בה
2.1.   מטרת המערכת היא לספק מידע בתחום היעוץ העסקי, שיווק ומכירות על מנת לסייע לבעלי עסקים להגדיל הכנסות.
2.2.   בהרשמתך למערכת הנך מאשר, כי הנך בעל עסק או מתעניין בשיווק ומכירות.
2.3.   . השירותים המסופקים דרך המערכת, עשויים להיות מסופקים תוך כדי שימוש באמצעים שונים, כגון הקלטות ו/או הרצאות ו/או תכנים כתובים ו/או תכנים מצולמים ו/או שאלונים ו/או וובינרים (סמינרים אינטרנטיים), ו/או קבוצות ו/או פורומים ו/או בלוגים ו/או באמצעים נוספים ו/או אחרים כפי שיועלו ו/או יתווספו ו/או יערכו ו/או ישתנו מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת המערכת[PH-LF2] .
2.4.   השימוש במערכת כרוך במסירת מידע אודותיך למערכת ו/או לצדדים נוספים, כמפורט בהסכם זה. מידע מפורט אודות השימושים שנעשים במידע הנאסף אודותיך, מופיעים במדיניות הפרטיות, המפורטת בסעיף ‎9 להלן.
2.5.   בעשיית שימוש במערכת הנך מאשר כי הנך מעל גיל 18 ומביע את הסכמתך לכל תנאי הסכם זה, הכוללים גם את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן. אם הנך קטין, יש לקבל את הסכמת כל אפוטרופוסיך לכניסה למערכת ולשימוש בה.
2.6.   השימוש במערכת מתייחס לדיני מדינת ישראל, ואינו מתיימר להיות תואם לדין החל במדינות זרות, ועל כן נועד למשתמשים שהם תושבי מדינת ישראל בלבד.
2.7.   אם אינך תושב ישראל, ו/או אם הנך קטין ולא נתקבלה הסכמת כל אפוטרופסיך לכניסה למערכת ולשימוש בה, ו/או אם אינך מסכים לאי אלו מתנאי הסכם זה, אנא צא לאלתר מהמערכת והימנע מהשימוש בה.
3.     יצירת קשר
3.1.   בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות אל המערכת באמצעים המפורטים בסעיף ‎13.1 להלן ("פניות אל המערכת").
4.     הרישום למערכת וזכות השימוש בה
4.1.   בשימושך במערכת, הנך מתחייב להקפיד בשמירת תנאי הסכם זה, לשמור על הנחיות מפעילת המערכת וכל מי מטעמה, כפי וככל שיינתנו לך מעת לעת, ולהימנע מכל פעולה העשויה להיות פוגענית (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור פגיעה בחוויית משתמשים אחרים) ו/או כזו המפרה את החוק ו/או זכויותיו של צד שלישי. כמו כן, הנך נדרש להימנע מביצוע פעולות שלא ניתנה לגביהן הרשאה מפורשת על ידי מפעילת המערכת.
4.2.   בהרשמתך למערכת, ובמקומות המיועדים לכך, הנך עשוי להידרש לבצע תשלום (או תשלומים), וכן לספק פרטים אישיים כגון שמך הפרטי ושם משפחתך, מינך, כתובת מגורים, פרטי התקשרות (כגון דוא"ל/טלפון) וכד'. על פרטי הרישום להיות נכונים ומדויקים. חל איסור על יצירת יותר משם משתמש אחד ו/או התחזות לגורם ו/או אדם אחר ו/או כל שימוש במערכת באופן בו הנך נחזה כפועל בשם גורם אחר ללא קבלת היתר ממנו, וכן חל איסור על הצגת מצג שווא לגבי צד שלישי ו/או עניין אחר.
4.3.   בהענקת שירותים / מוצרים מסוימים, עשויה המערכת לספק לך עם סיום ההרשמה גישה למערכת ו/או לחלקים ממנה וכן אפשרות להזין סיסמה. הגישה הנה לפרק זמן מוגבל ("תקופת הגישה באמצעות שימוש בסיסמה"). כמו כן יכולה הגישה להיות מוגבלת באופנים אחרים לפי שיקול דעת מפעילת המערכת, כגון מספר צפיות. ככל שתונפק גישה כאמור, הרי שהגישה ו/או הסיסמה הנן אישיות ואין להעבירן לכל גורם אחר ו/או להעניק לכל גורם אחר הרשאה לשימוש בה / גישה אליה ו/או אל המערכת, לרבות כל חלק ו/או תוכן שבה, ולרבות הצגת תכנים מתוך המערכת לצדדים שלישיים בכל דרך. מודגש, כי מטרת הענקת הגישה למערכת במחיר המוצע היא הענקת גישה אישית לאדם בודד. חל איסור על איש מקצוע / כל תאגיד / כל אורגן קולקטיבי / משפחה (וכד') לרכוש את הגישה למנוי או לשירות אחר בתשלום, ולהעניקה ללקוחותיו / לעובדיו / לספקיו / לבני משפחה / אנשים קשורים אחרים מבלי לקבל אישור פרטני מראש ובכתב ממפעילת המערכת..
4.4.   יש להודיע למערכת באופן מידי אודות כל ניסיון פריצה למערכת ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך.
4.5.   מובהר, כי מפעילת המערכת ו/או מי מטעמהן רשאים אך אינם חייבים להתקין אמצעי אבטחה שמטרתם לוודא כי השימוש בסיסמה ובגישה אל המערכת (לרבות אל הקבצים שבתוכה) אשר הונפקה לך נעשה בתום לב ובאמצעותך בלבד, וכי לא נעשה שימוש לרעה במערכת ו/או בתכניה.
4.6.   אין להשתמש בכל תוכנה ו/או יישום העשוי להזיק למערכת ו/או למשתמשים בה, לרבות באמצעות "וירוסים", "זוחלים", "רובוטים", "עכבישים", תוכנות ריגול, מערכות סריקה, קבצים מזיקים, אמצעים שמטרתם לפרוץ ו/או לעקוף אמצעי אבטחה או אימות ו/או למנוע גישה ממשתמשים אחרים או לשבש את הגישה למערכת, ליצור עומס על המערכת, וכיו"ב ואין לבצע כל הנדסה חוזרת ו/או שינוי ו/או עדכון במערכת, פרטיה, קבציה והנתונים ו/או המידע ו/או התכנים המונגשים על ידה ו/או הקשורים אליה.
4.7.   מפעילת המערכת ו/או מי מטעמה רשאים, לפי שיקול דעתם למנוע / לנתק את הגישה למערכת ו/או לכל חלק בה לרבות אזורי תמיכה ו/או למחוק כל נתון שהועלה על ידך אליה בתום תקופת הענקת הגישה ו/או במקרה של חשש אצל מפעילת המערכת כי נעשה שימוש לרעה במערכת ו/או לא הופר הסכם זה. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה חוקית העומדת לרשותה בהתאם לדין ו/או להסכם זה בקשר עם סיום מוקדם יותר של הגישה, ו/או הגבלת הגישה למערכת ו/או במקרה של אבדן ו/או מחיקת נתונים.
5.     רכישות וביטולים
5.1.    מפעילת המערכת עשויה לאפשר לרכוש גישה לתכניות ליווי, ו/או לובינרים ו/או גישה לתכנים אחרים ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים אחרים  בתעריפים הקבועים במערכת.
5.2.   המחירים באתר הנם, ו/או יהיו (לפי העניין) נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת. מפעילת המערכת רשאית לשנות את המחירים מעת לעת.
5.3.   התשלום מבוצע באמצעות כרטיס אשראי או בכל דרך אחרת ככל שתוגדר באתר, ובתשלום אחד, אלא אם כן מאפשרת המערכת ביצוע תשלומים, ובהתאם לתנאי המערכת בקשר עם ביצוע תשלומים אלה, כפי שיוגדרו בעמוד התשלום.
5.4.   מובהר, כי התשלום הוא בעבור זכות הגישה וזכות השימוש ולא בגין השימוש בפועל במידע ו/או בשירות ו/או בחומרים המסופקים, והבחירה אם לעשות שימוש בהם או לא, הנה באחריותך, ואינה מהווה עילה לדרישה ו/או לביצוע החזר. ככל שהששתתפת בתוכנית ו/או רכשת מוצר ו/או שירות ממפעילת האתר ומפעילות האתר הסכימו בכל זאת לשמור את סכום הזיכוי עבורך בשל אי מימוש מסיבה כזו או אחרת, אזי היה ותבקש בעתיד להירשם לאותו שירות ו/או מוצר ו/או תוכנית, יהיה עליך לעמוד במחיר המעודכן, ככל שזה ישתנה, אולם בכל מקרה לא תהיה זכאי להחזר כספי. ביטול ההרשמה הוא בהתאם לתנאי שהוגדרו בעת ההרשמה, בכפוף לתנאי החוק, ומובהר כי בכלל זה, יחול חיוב של דמי ביטול בסך של 100 ש"ח או 5% משווי העסקה (לפי הנמוך מהשניים), אשר אליהם יתווסף החזרי תשלום כגון בגין סליקת כרטיס אשראי.
5.5.   מפעילת המערכת שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לסיים את השירות, כמו גם את כל הפעילות במערכת או חלקה בכל עת ומכל סיבה שהיא, מבלי שתחול עליה כל חובת הנמקה ו/או חובה אחרת למעט ביצוע ההחזר הכספי בגין החלק היחסי של השירות שלא מומש בעקבות חסימה זו. למען הסר ספק מובהר, כי בין היתר, החזר יחסי כאמור לא יינתן במקרים שבהם החסימה נבעה מהפרת תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות על ידך, לרבות תנאים כגון אי פירעון התשלום הנדרש, ו/או ככל שהחסימה נבעה מנסיבות אחרות שאינן בשליטת מפעילת המערכת.
5.6.   הנך מתחייב לעשות שימוש אך ורק בכרטיס האשראי הנמצא בבעלותך הבלעדית. הוראה לחיוב שנמסרה לשם רכישת מינוי, מוצר ו/או שירות תחייב גם כרטיס האשראי הנושא מספר אחר ויבוא להחליף את הכרטיס שבאמצעותו ניתנה הוראת החיוב.
6.     הגבלות תוכן
6.1.   מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמה עשויים לכלול במערכת אזורים אינטראקטיביים ו/או סגורים, ורשאים הם לשנותם, להרחיבם ו/או לצמצמם לפי שיקול דעתם לצורך ניהול עניין ספציפי או כללי וכן להוסיף להם קהלי יעד או לגרוע מהם קהלי יעד בכל עת. מובהר, כי יתכן וישותפו תכנים מסוגים שונים לרבות טקסטים, יצירות, נתונים, מידע, מוסיקה, סימני מסחר, צילומים, קטעי וידאו, גרפיקה, יישומים ו/או כל תוכן אחר (להלן: "התוכן" ו/או "התכנים").
6.2.   ככל שהמערכת תכלול אזורים אינטראקטיביים כאמור, הרי שהנך מתחייב לשמור על לשון נקיה ומנומסת, ולהימנע מהתבטאויות ו/או שיתוף תכנים (לרבות טקסטים, גרפיקה, תמונות וכיו"ב) ו/או ביצוע פעולות אחרות, ככל שאלו אינם קשורים לנושאים המטופלים על ידי המערכת ו/או באזור הספציפי, לפי העניין, ו/או כאלו העשויים להוות לשון הרע, וכן להימנע מהשמצה, גינוי, פגיעה בשם טוב, פרסום חומר תועבה, הסתה לגזענות, שנאה, אלימות, הטרדה ו/או איום, פגיעה בפרטיותם ו/או בזכות הפרסום של גורמים כלשהם, פרסום נתונים רגישים (לרבות מחלות, פתולוגיות, קשיים רגשיים), פרסום כתובת ו/או כתובת הדואר האלקטרונית ו/או פרסום מספר הטלפון וכיו"ב. כמו כן הנך נדרש להימנע מפגיעה בטעם הטוב, פגיעה ברגשות הציבור, הצגת מצגי שווא ו/או הטעייה, הפרת דיני קניין רוחני וכן להימנע מפרסום כל שירות, מוצר, עסק או אדם ו/או עשיית כל פעולה אחרת העשויה להוות ניצול לרעה של המערכת ו/או שימוש בפרטיהם של צדדים שלישיים המשתתפים בה (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: ניצול מידע אליו הנך נחשף אודות אנשים לצורך שימושים עסקיים ו/או קידום אישי ו/או תחרות עם פעילות המערכת) ו/או פגיעה בדין ו/או במשתמשים אחרים ו/או בצדדים שלישיים. כמו כן, חל עלייך איסור על הפצה, פרסום ושימוש בכל תיעוד ו/או תוכן כהגדרתו לעיל שעניינו מידע של אדם אחר ו/או אודות אדם אחר ו/או דמותו, ו/או עשיית כל שימוש שמטרתו איסוף מידע אחר ו/או פרסום ו/או הזמנה לרכישה בדרך עקיפה של מוצר או שירות שאינו משווק ו/או מומלץ על ידי מפעילת המערכת לרבות אך לא רק – משלוח דואר פרסומי, אלא אם קיבלת הרשאה מהגורם המוסמך לעשות שימוש בתיעוד ו/או התוכן ו/או המידע האמור, והשימוש נעשה לפי דין.
6.3.   הנך מתחייב לא לחשוף בפני משתמשים אחרים או בפני המערכת מידע אשר הנו רגיש מבחינתך, שכן אין מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמה יכולים להתחייב כי אלו לא ייחשפו, בין בשל תקלות במערכת, בין באמצעות צדדים שלישיים או בכל דרך אחרת. מוסכם ומובהר, כי בפרסום כל נתון, מידע ו/או תוכן אישי ו/או אחר במערכת, הנך מוותר כלפי מפעילת המערכת וכל מי מטעמה על כל טענה בקשר לפגיעה בפרטיות ו/או סודיות (לרבות סודות עסקיים במקרה של חשיפה כאמור של פרטים רגישים הנוגעים לעסקייך).
7.     קניין רוחני, תכני משתמשים ותכני צד ג'
7.1.   השימוש במערכת עשוי לכלול בין היתר תכנים שאותם מעלים משתמשים (להלן: "תכני משתמשים"), וכן תכנים שנוצרו על ידי צדדים שלישיים שאינם משתמשים (להלן: "תכני צד ג'"), כגון פרסומות, מידע על פעילויות וכיו"ב. למעט תכני משתמשים ותכני צד ג' (ככל שאלו אכן אינם שייכים למפעילת המערכת), כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה סימני המסחר וזכויות היוצרים במערכת, בתכניה ובכל תוכן קשור (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לוגו הפעילות / פעילויות אותן מקדם מפעילת המערכת, וכן גרפיקה ועיצובים, צילומים וטקסטים), שייכות ושמורות באופן בלעדי למפעילת המערכת.
7.2.   מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי מפעילת המערכת משקיעה והשקיעה זמן, משאבים כספיים, אינטלקטואליים ואחרים רבים, בין היתר בליקוט נתונים, מידע, בניית דרכי עבודה, פורמטים וריכוזם, והעמדתם בצורה נגישה ונוחה לך ולמשתמשים האחרים. על כן, בין אם אלו בבעלות מפעילת המערכת ובין אם אלו אינם בבעלותה של מפעילת המערכת ו/או אינם מוגנים בזכויות יוצרים, העמדתם לרשותך כמשתמש, כמו גם תכנים ויצירות אחרים הקיימים במערכת נועדה אך ורק לצורך עיונך בהם לצורך המטרות המפורטות בסעיף ‎‎2.1 לעיל ובהתאם לו, ואין להעבירם לגורם אחר ו/או לעשות בהם ו/או בכל תוכן כל שימוש אחר (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור העתקתם, העברתם ו/או העמדתם לרשות הציבור, השכרתם, ביצועם פומבי, שידורם, פרסומם, הפצתם ויצירת חומרים נגזרים מהם, והכל בכל מדיה, פלטפורמה, פורמט או צורת אחסון – האסורים בהחלט).
7.3.   כצרכן זהיר, עליך לקחת בחשבון כי במערכת ייתכנו תכני צד ג' ו/או תכנים של משתמשים אחרים, הכוללים המלצות ו/או מידע על פעילויות שונות, ו/או קישורים, פרסומות ו/או תכנים דומים, וזאת בין אם אלו יועלו על ידי מפעילת המערכת ובין אם יועלו על ידי אחרים. מובהר, כי אין המערכת מתיימרת לוודא את דיוק כל הפרטים המובאים במערכת, אמתותם, ואין מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמן נושאים בכל אחריות בקשר אליהם. על כן, עלייך לנהוג כצרכן וכמשתמש זהיר ולבדוק היטב את טיב השירותים ו/או המוצרים ו/או התוכן ו/או הקישורים בטרם תתייחס אליהם ו/או תעשה בהם שימוש. מובהר כי כל שימוש כאמור הנו באחריותך בלבד, ומוסכם, כי בכל מקרה, למפעילת המערכת ו/או למי מטעמן לא תהיה כל אחריות בקשר עם תכנים של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים.
7.4.   ככל שהנך מעלה ו/או משתף תוכן (לרבות טקסטים ו/או תמונות) ו/או מידע ו/או נתון כלשהו ו/או רעיון לרבות לפיתוח שדרוג ו/או שיפור המערכת ו/או בקשר אליה, הנך עושה זאת באחריותך הבלעדית וללא כל דרישה ממפעילת המערכת. כמו כן, הנך מאשר כי תוכן ו/או מידע ו/או נתון זה הנם יצירתך המקורית ופרי עטך, ו/או כי קיבלת, ככל שהדבר נדרש, את מלוא ההרשאות הנדרשות לעשות בהם שימוש לפי כל דין ולפי הסכם זה, כי אין בהם פגיעה בכל דין ו/או צד ג' וכי הנך מעניק למפעילת המערכת רישיון בלתי חוזר לעשות בהם כל שימוש ו/או ניצול לרבות מסחרי לפי שיקול דעתן המוחלט של מפעילות המערכת ו/או מי מטעמן, לרבות עריכתם, יצירת יצירות נגזרות ו/או נלוות (ובכללן תרגומים ו/או עיבודים) וכן העתקתם של החומרים והיצירות הנגזרות ו/או הנלוות, הצגתם, העמדתם ו/או העברתם לרשות הציבור, הקרנתם, שידורם, השכרתם ו/או הענקת רישיונות משנה לצדדים שלישיים, פרסומם, הפצתם, שילובם בחומר שיווקי ו/או פרסומי וניצולם של כל אלו בכל דרך שהיא והכל ללא מגבלת זמן, מדיה (בין שהיא ידועה כיום ובין שתומצא בעתיד), פורמט, טריטוריה או מספר שימושים בין בכל אזור במערכת ו/או באתרים חברתיים, ובין בכל מקום אחר המשרת את תועלתה של מפעילת המערכת, והכל – ובלבד שככל שמפעילת המערכת התחייבה במפורש ובכתב לכך - לא יוזכר שמך ללא רשותך בקשר לאותם חומרים. מובהר, כי ההרשאות האמורות מוענקות ללא דרישה מצדך ו/או מצד מי מטעמך לתמורה ו/או תמלוג כלשהם, וכי לא תהיה לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך ו/או בקשר לעריכת ו/או שינוי התכנים ו/או אי הענקת קרדיט ליוצרם.
7.5.   מובהר, כי אין המערכת יכולה לנטר את המידע המועלה למערכת על ידך ו/או על ידי צדדים שלישיים ו/או לעקוב ו/או לשלוט ו/או לדעת על כל שימוש פסול ו/או מפר בתכנים. עם זאת, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, עשויים ורשאים מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמה לעיין מעת לעת בתכנים, בין היתר כדי לוודא עמידה בהסכם זה, וכן רשאית היא לפעול לפי שיקול דעתם בקשר לכל תוכן שהועלה, מבלי שיחויבו בכל אחריות בקשר לכך ו/או בכל חובה לדווח על ו/או לנמק את החלטותיהם ו/או לפרט אודות פעילותם בקשר עם התוכן האמור.
7.6.   מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏7.5 לעיל, למערכת שמורה הזכות למחוק כל תוכן שיראה לה כלא ראוי, פוגעני או לא תואם את דרישות המערכת, צרכיה או רוחה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת המערכת, ורשאית היא להותיר בידיה עותקים לצרכים משפטיים ו/או פנימיים אחרים. מוסכם, כי לא תחול על מפעילת המערכת כל אחריות או חובת הנמקה, גילוי ו/או חובה אחרת בקשר לכך.
8.     הגבלת אחריות וויתור על תביעות
8.1.   המערכת, מפעילת המערכת וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק (לרבות ישיר ו/או עקיף, בגוף בנפש ו/או ברכוש) וכן לא יישאו בכל אחריות בגין כל הוצאה ו/או חסרון כיס שייגרמו לך כמשתמש ו/או למי מטעמך בכל הקשור לעניין מן העניינים האמורים לעיל ו/או לשימוש במערכת על כל תכניה.
8.2.   הנך מתחייב לנהוג במערכת בזהירות הראויה והמותאמת למצבך הפיסי ו/או הרפואי, לרבות בקשר עם כל שינוי בו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מתחייב לוודא, ככל הנדרש עם גורם מקצועי מוסמך ומתאים בטרם עשיית כל שימוש במידע המופיע במערכת את טיב המידע המשותף במערכת ומידת התאמתו לבריאותך. מובהר, כי המידע המובא במערכת אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי ו/או פרטני אחר. השימוש במידע המופיע במערכת ואופן יישומו הנו באחריותך בלבד.
8.3.   בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה אין המערכת ו/או מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמה נושאים בכל אחריות לכל דבר ועניין הכרוך באבדן, חסרון כיס, או בנזק ישיר או עקיף, לרכוש, לגוף או לנפש וכיו"ב שמקורו ו/או אשר קשור בשימוש במערכת, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור אי דיוקים בתוכן, טעויות, השמטות, זליגת מידע אישי ו/או נתונים אישיים, פריצת אבטחה, "וירוסים", "זוחלים", "באגים", "סוסים טרויאניים", "רובוטים", "עכבישים", תוכנות ריגול, מערכות סריקה, קבצים מזיקים ו/או אמצעים אחרים שמטרתם לפרוץ ו/או לעקוף אמצעי אבטחה ו/או אימות, כמו גם נזקים שמקורם בפרסום תוכן משמיץ ו/או מעליב ו/או מפר, התנהגות בלתי חוקית של צד ג' ו/או הפרת הסכם זה על ידי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר.
8.4.   ככל שלמרות האמור לעיל ייקבע על ידי רשות מוסמכת כי חלה אחריות לפי דין על מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמה, לא תעלה אחריותה על סכום כולל של 500 ש"ח, ו/או על סך התמורה ששולמה למפעילת המערכת בגין השימוש בה בחצי השנה האחרונה עובר להעלאת דרישתך, לפי הנמוך מהשניים. כמו כן מובהר, כי לא יהא בוויתור על כל תשלום ו/או בביצוע החזר אשר יינתן או לא יינתן, לפי שיקול דעת מפעילת המערכת משום הודיה באחריות כלשהי ו/או ויתור על כל זכות ו/או תביעה ו/או טענה העומדת לרשותה כנגדך ו/או כנגד כל מי מטעמך.
9.     מדיניות פרטיות
9.1.   מטרת מדיניות הפרטיות: פרטיותך חשובה לנו. מדיניות זו נועדה לספק לך מידע בדבר המידע הנאסף על ידי המערכת על מנת לסייע לך לקבל החלטה מושכלת האם להשתמש במערכת או להימנע מהשימוש בה.  ככל שאינך מסכים עם מדיניות זו כולה ו/או חלקה, אנא צא מן המערכת לאלתר והימנע מהשימוש בה.
9.2.   מידע הנאסף אודותיך ו-Cookies:
9.2.1.תוך כדי פעילותך במערכת (כגון במהלך התקשורת עם המערכת ו/או התכתבויות עם משתמשים אחרים ו/או ביצוע פעולות אחרות במערכת), נאסף במערכת מידע אודותייך.
9.2.2.על מנת לשפר את חווית המשתמש שלך ושל משתמשים אחרים, ולממש את מטרת המערכת, משתמשת מפעילת המערכת בשירותיהם של צדדים שלישיים כגון מערכות CRM, סליקה, מערכות דיוור, רשתות חברתיות וכד', ועשויים הם להוסיף ו/או לגרוע מרשימת צדדים אלו לפי הצורך. בעת פעילותך ו/או הרשמתך למערכת, עשויה המערכת ו/או צדדים שלישיים אשר להם יש גישה אל המערכת לאסוף מידע שבאמצעותו ניתן לזהות אותך כגון שמך המלא, מספר הטלפון שלך, כתובת דוא"ל, כתובת אחרת, מידע אותו אתה משתף עם משתמשים אחרים, וכן מידע מסוג אחר כגון כתובת IP של מחשבך, זהות הדפדפן בו הנך משתמש, שירותים ו/או מוצרים שצרכת ו/או רכשת ו/או התעניינת בהם, תכנים בהם צפית, פרטים על דפי אינטרנט ו/או אזורים אחרים במערכת ומחוץ למערכת בהם הנך מבקר או אשר מהם הופנית אל המערכת, זמני גישה, קואורדינטות מיקום, סוג מכשיר הנייד / מערכת ההפעלה שברשותך, סוג דפדפן האינטרנט הסלולארי בו הנך עושה שימוש, נוהגיך ביחס לשימוש באתר לרבות תכנים שפרסמת או טענת, וכיו"ב. בנוסף, המערכת עשויה לאסוף ולהסתייע בשירותים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש במערכת, כאמור. כמו כן, וככל שהמערכת תציע רכישת מוצרים ו/או שירותים הנך עשוי להתבקש למסור מידע פיננסי, כגון מספר כרטיס האשראי שלך ופרטים נוספים בקשר אליו.
9.2.3.המערכת ו/או מערכות אחרות המתופעלות על ידי צדדים שלישיים שלהם יש גישה אל המידע שלך, עשויים להשתמש בעוגיות ("cookies"). עוגיות הן קבצים קטנים שנשלחים אל מחשבך כאשר הנך מבקר באתר כלשהו, או כלים דומים שמבצעים תפקיד דומה (כגון "flash cookies") לרבות באזורים אחרים של המערכת (כגון במכשיר הסלולארי שברשותך) ושמטרתם לשפר את איכות השירות הניתן ו/או את איכות התוכן המוצג לך על ידי המערכת ו/או על ידי מערכות אחרות, לאסוף נתונים סטטיסטיים, לאמת נתונים, לשמש לצורך ניהול אבטחת מידע, ועוד, וזאת בין היתר על ידי כך שהם אוספים מידע כדוגמת המידע שצוין לעיל (משך הזמן שביקרת במערכת, תכנים שהנך מתעניין בהם, הרגלי גלישה במערכת, וכיו"ב). חלק מהעוגיות יפקעו עם סגירת הדפדפן, ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. מתן הוראה למחשב לא לקבל קבצים מסוג זה ו/או למחקם הנה אפשרית, שכן נתונה לך האפשרות לשנות את ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, יצירת מגבלה כאמור עשויה לפגוע בחווייתך כמשתמש ולגרום ליישומים מסוימים במערכת לא לעבוד או לא לתפקד כראוי, ומובהר כי אי תפקוד כאמור, לא יהווה עילה לבקשת החזר כספי ו/או לכל דרישה אחרת מכל סוג ומין.
9.2.4.המערכת אף עשויה להיעזר בעוגיות שמקורן בצדדים שלישיים, כגון שירותי הפרסום של רשתות חברתיות, שירותי פרסום של מנועי חיפוש וכד' על מנת להציג לך מודעות של פרסום ממוקד (כלומר כזה המבוסס על פעולות קודמות ותכנים בהם הבעת עניין) ו/או מידע אחר שמקורו ברשתות החברתיות.
9.2.5.בפעילותך במערכת הנך עשוי לשתף משתמשים אחרים במידע אודותיך כגון תכנים אותם אתה מעלה בבלוג או בפורום. לידיעתך, מידע זה עשוי להיות מזוהה או ניתן לזיהוי אף אם אינך מזוהה בו בשמך המלא, ונגישותו למשתמשים אחרים עשויה לאפשר להם לאסוף ולאגור מידע זה. לכן, אנו מזמינים אותך להפעיל שיקול דעת בדבר המידע שאותו אתה חושף בפני משתמשים אחרים, ומזמינים אותך להימנע ממסירת פרטים אישיים רגישים או מידע רגיש ו/או אישי, ככל שהוא איננו הכרחי לתפעולה התקין של המערכת או שמסירתו מתחייבת מכח הסכם זה.
9.3.   השימוש במידע שנאסף
9.3.1.המערכת משתמשת במידע שנאסף בין היתר על מנת ליצור איתך קשר במידת הצורך, לאפשר לך את הגישה אליה והשימוש בה, לספק את השירותים והתמיכה לה הנך נדרש כמשתמש (לרבות ביטול רכישה בתנאים מתאימים), לזהותך בקלות בכניסות חוזרות, וכן על מנת להעשיר את חווית המשתמש שלך או חוויתם של משתמשים אחרים בדרכים שונות (כגון יצירת תכנים המותאמים ומעודכנים לפי צרכי המשתמשים), להעביר אליך הודעות, וכן על מנת להנגיש לך מידע, חומרי פרסום ו/או שיווק לרבות הנחות ו/או מבצעים, והכל - בכל דרך ובאמצעות כל אמצעי טכנולוגי אשר יבחרו מפעילת המערכת ו/או מי מטעמה, לרבות באמצעות דיוור אלקטרוני, טלפון סלולארי וכיו"ב.
9.3.2.המערכת עשויה להשתמש במידע הנאסף גם לצרכים סטטיסטיים ויצירת פילוחים חברתיים ו/או פילוחי שוק ו/או פילוחים אחרים, וכן לצורך אכיפת תנאי החוק ו/או אכיפה של תנאי הסכם זה, ולכל מטרה אחרת הנדרשת למפעילת המערכת לצורך תפעולה בהתאם ליתר תנאי הסכם זה ו/או על מנת לממש את מטרותיה בצורה מיטבית.
9.4.   אחסונו של המידע הנאסף במערכת ואבטחה, ואבטחת מידע
9.4.1.המידע אותו אוספת המערכת מאוחסן בשרתים בהם משתמשות מפעילת המערכת, אשר יכולים להימצא בישראל או בחו"ל. מפעילת המערכת עושה מאמץ לצורך אספקת אבטחה נאותה בהתאם למקובל בתעשייה, אולם אין היא יכולה לקחת אחריות על כשל אבטחתי. מובהר, כי האמור מתייחס למידע הנשמר על ידי מפעילת המערכת בלבד, ועליך לקחת בחשבון כי מידע הנאסף מועבר גם לצדדים שלישיים ומאוחסן באופן המקובל אצלם. לפיכך, הנך מתבקש לבחון את מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.
9.4.2.המערכת נוקטת באמצעים סבירים על מנת לשמור על המידע הנאסף אצלה, ולמנוע העברתו לגופים שלישיים שלא לצרכים ו/או שלא בהתאם לאופנים ולדרכים הקבועים בהסכם זה. עם זאת, ככל מערכת המופעלת באמצעים סלולאריים ו/או מקוונים, אין מפעילת המערכת ו/או מי מטעמה יכולים להתחייב כי מידע ו/או פרטים כלשהם לא ייחשפו ו/או לא יזלגו, ומובהר כי אין המערכת חסינה באופן מוחלט מפני פריצות ואין מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמה יכולים להיות אחראים ו/או להתחייב כי לא יהיה כשל ו/או פרצה במערכות אבטחה של צדדים שלישיים כגון ספקי שירותי אחסון ו/או גורמים אחרים. על כן, בשימושך במערכת הנך משחרר את מפעילת המערכת וכל מי מטעמה מכל נזק ו/או אחריות ישירים ו/או עקיפים העשויים להיגרם לך ו/או למי מטעמך בקשר לאמור לעיל לרבות חדירות למידע, התקפות, ניסיונות פריצה וכיו"ב.
9.4.3. הנך מסיר כל אחריות ממפעילת המערכת לגבי ביצוע תקנות הגנת הפרטיות, ומתחייב שלא לדרוש פיצוי מכל סוג ממפעילת המערכת עקב ישום חלקי או תקלות בישום התקנות שאינן פגיעה בפרטיות בזדון מכוון.
9.5.   דיוור ופרסומות[HH4]
9.5.1.הוראות סעיף זה יחולו על כל התקשורת בינך ובין מפעילת המערכת בהודעות - בין אם באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט, פקסים, ווצאפ ו/או כל צורת תקשורת אחרת (להלן "הודעות").
9.5.2.ההרשמה לרשימת תפוצה של מפעילת המערכת מהווה הסכמה במעשה שלך לקבל ולנהוג סעיף זה.
9.5.3.מילוי פרטיך בטופס ההרשמה מהווה הסכמה לקבל הודעות וחומר מסוגים שונים ממפעילת המערכת ומכל מי מטעמה.
9.5.4.היות והנך מעוניין בקבלת מידע מסוגים שונים ממפעיל המערכת אזי במקרה בו הוספת המילים פרסומת בכותרת המייל תקשה על כך, מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן : "חוק התקשורת") לגבי ציון סוג המסר כגון: "פרסומת" או "תעמולה" או "תרומה" בהודעה הנשלחת. לאור האמור תהיה מפעילת המערכת רשאית לשלוח אליך הודעות בלא ציון סוג המסר.
9.5.5.מוסכם כי לאחר ההרשמה, לא תהיה מפעילת המערכת חייבת לציין בהודעות את כל פרטי המידע לגבי מפעילת המערכת המפורטים בחוק התקשורת לאור ההכרות והקשר בין הצדדים.
9.5.6.מוסכם כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של פרסומת בחוק התקשורת לעניין שליחת דיוור כמותי. בהתאם להגדרה זו לא תהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין הודעות מידע בלבד שנשלחו אליו.
9.5.7.מוסכם כי למרות האמור בחוק התקשורת, דרך הסרתך מרשימת התפוצה תהא על ידי שימוש בקישור ההסרה שמופיע בהודעה, או על ידי שליחת הודעת מייל המבקשת הסרה לכתובת של מפעילת המערכת, ולא על ידי שליחת הודעה בפקס  או בדרך אחרת.
9.5.8.מוסכם כי בשל הסכמת הצדדים לגבי דרך ההסרה מרשימת התפוצה, מפעילת המערכת לא תידרש להוסיף להודעות דואר ו/או להודעות טקסט את אפשרויות ההסרה הקבועות בחוק התקשורת.
9.5.9.מוסכם כי אם וככל שתיקבע אחריות מפעילת המערכת על ידי בית משפט, הרי שאינך זכאי לפיצוי העונשי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות בלא ליתן הודעה על הוצאתך מרשימת התפוצה, ובכל מקרה יהא מוגבל גבול אחריות מפעילת המערכת לסכום כולל של עד 1000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגרת בטרם בקשת את הסרתך מרשימת התפוצה, לרבות הודעות שנשלחו לאחר מכן – ככל שנשלחו בטעות בשל תקלות מערכת. ככל שלאחר ההסרה נשלחו הודעות נוספות הנך מתחייב להודיע למפעילת המערכת על התקלה באופן מיידי וככל של תעשה כן, לא תעמוד לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
9.5.10.   מוסכם, כי התחזות ומתן פרטים כוזבים מהווה הפרת פרטיות של הגורמים הפועלים מטעם מפעילת המערכת, וכן עבירה פלילית של התחזות, ומפעילת המערכת ו/או הגורמים מטעמה יהיו זכאים לפיצוי כספי לפי הדין בגין הפרת הפרטיות.
9.5.11.   מוסכם כי במקרה של התחזות, לא תהיה זכאי לפיצוי כספי על פי חוק התקשורת ו/או לפי חוק הגנת הפרטיות.
9.5.12.   מוסכם כי רשימת התפוצה בהודעות טקסט לסלולרי הינה רשימה נפרדת מרשימת הדיוור במייל. הנך רשאי להפסיק לקבל מסרים ברשימה אחת ולהמשיך בשנייה. בהתאם בקשת הסרה מרשימה אחת אינה חלה על הרשימה השנייה ובמידה וברצונך להפסיק לקבל מסרים ממפעילת המערכת, יש לבצע הסרה מכל אחת משתי הרשימות בנפרד.
9.5.13.   הנך מתחייב לשפות את מפעילת המערכת בגין כל נזקיה כולל שכ"ט עו"ד והפסד זמן עבודה, עקב כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתוגש כנגדה ו/ו כנגד מי מטעמה, תוך התנערותך או ניסיונות התנערותך מההסכמות המחייבות בסעיף זה.
9.5.14.   בהרשמתך לרשימת תפוצה ו/או בקבלת מייל ו/או בפתיחתו, הנך מביע וויתור על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בקשר למיילים קודמים שנשלחו אליך, בפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור - ככל שנשלחו אליך בטעות ו/או תקלה ו/או שלא בכוונת זדון.
9.6.   רשתות חברתיות וצדדים שלישיים
9.6.1.בנוסף להתייחסויות אחרות בהסכם זה לגבי צדדים שלישיים מובהר, כי מדיניות פרטיות זו אינה חלה על איסוף של מידע על ידי צדדים שלישיים לרבות ספקים חיצוניים שבאמצעותם נגבים תשלומים בגין מוצרים המוצעים במערכת וכן אתרים אליהם מופיעים קישורים במערכת ומפרסמים, ככל שאלו מופיעים בה, לרבות אזורים קשורים כגון אלו המוצבים ברשתות חברתיות. אנא פנה למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של אתרים/מערכות אלה על מנת להבין כיצד אלו עושים שימוש בפרטייך וכיצד אוספים הם מידע הקשור אלייך ומשתפים אחרי בו. מובהר, כי מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים לכל מידע שנמסר לספק חיצוני ובשימושך במערכת הנך מצהיר ומתחייב כי כל מידע כאמור נמסר מרצונך החופשי, לפי שיקול דעתך, על אחריותך ולאחר שבדקת את טיב, איכות ומהות השירות המוענק על ידי אותם גורמים צדדים שלישיים.
9.6.2.מובהר, כי המערכת ו/או אזורים הקשורים אליה, כגון רשתות חברתיות עשויים לאפשר למשתמשים לתקן, למחוק או לעדכן מידע באזורים מסוימים. עם זאת מובהר, כי אין המערכת ו/או מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמו יכולים להיות אחראים על תכנים שהועתקו ו/או נחשפו בטרם מחיקתם על ידי צדדים שלישיים. כמו כן, יש לקחת בחשבון, שאף אם נמחק תוכן כזה או אחר, המערכת ו/או אזורים קשורים אליה, כגון רשתות חברתיות וצדדים שלישיים, עשויים לשמור בארכיון שלהם מידע לתקופה מסוימת לצרכים עסקיים לגיטימיים ו/או על מנת להתאים את המערכת לדרישות החוק ו/או לפי צרכיהם ומדיניותם. כמו כן מובהר, כי מחיקת תכנים ששותפו על ידך תתאפשר אך ורק במועדים בהם תינתן לך הגישה למערכת. ככל שמסיבה כזו או אחרת תיפסק הגישה למערכת, לא תוכל לדרוש את הסרת התכנים ו/או החזרתך למערכת לצורך זה. לפיכך, הנך נדרש למחוק כל תוכן שאינך מעוניין בשיתופו עוד מיד עם החלטתך זו ובטרם תוגבל גישתך למערכת.
9.6.3.לבד ממידע הנמסר לשותפים עסקיים ולמערכות של צדדים שלישיים כמפורט בהסכם זה, תהיה מפעילת המערכת ו/או מי מטעמה, רשאים למסור פרטים אישיים וכן כל מידע שנאסף על ידי המערכת ככל שגורם משפטי מוסמך ידרוש זאת ו/או ככל שהדבר יידרש לצורך טיפול בעניין משפטי הקשור אל המערכת ו/או השימוש בה ו/או ככל שהדבר נדרש לפי כל דין ו/או על מנת להגן על אינטרס לגיטימי של המערכת כגון לצורך תפעול המערכת, תיקון בעיית אבטחה, הגנה על ביטחונם של משתמשים אחרים ו/או הגנה על זכויות המערכת, עובדיה ו/או ספקיה וכיו"ב, וכן במסגרת ניהול מו"מ לצורך מיזוג, מכירת נכסי המערכת, מימון או רכישה של כל או חלק מהמערכת לגורם אחר, וכיו"ב.
9.7.   העברת פרטי כרטיס אשראי
9.7.1.ככל שהמערכת תציע שירותים ו/או תמכור מוצרים בתשלום, ייעשה שימוש במערכת סליקה ו/או בשירותי גבייה חיצוניים אשר שרתיהם עשויים להימצא בישראל או בחו"ל. פרטי האשראי שלך מועברים לספקים אלו, באחריותך. אנו מעודדים אותך לוודא את מדיניות הפרטיות של ספקים אלו בכל הקשור לשימוש בפרטי האשראי, ומובהר, כי בכל מקרה לא תהיה מפעילת המערכת ו/או מי מטעמה אחראים בכל אופן לשמירת או אי שמירת פרטי האשראי בידי צדדים שלישיים אלו או לכל עניין אחר הכרוך בפעילותם.
9.8.   זכות עיון ומחיקת המידע
9.8.1.ככל שהנך מעוניין לדעת איזה מידע נשמר אצל מפעילת המערכת ולדרוש את הסרתו, אנא פנה אל מפעילות המערכת באחד הערוצים הקבועים בסעיף ‎13.1 להלן. מובהר, כי הסרת תכנים תיעשה בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המתייחסים להיבטים אלו לרבות כאמור בסעיפים ‎7.6, ‎9.5.3 ו- ‎9.6.2.
10.  שינויים במדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש
10.1.                למפעילת המערכת הזכות לעדכן הסכם זה - בין בעצמו ובין באמצעות כל מי מטעמו, וכן לשנות כל תנאי מתנאיו וכל פרט בו, להוסיף לו או לגרוע ממנו בכל עת. כל שינוי כאמור יחול עלייך כמשתמש החל ממועד השינוי. האחריות לחזור ולקרוא מעת לעת את תנאי הסכם זה חלה עליך, ועל כן אנו מעודדים אותך לבדוק מדיניות זו ולוודא שהיא הולמת את ציפיותיך[PH-LF5] .
11.  כללי
11.1.                למערכת שמורה הזכות לשנות את העיצוב של המערכת, שמה, כתובת אחסונה, מתכונתה, לעדכן את המערכת וכל חלק בה, להוסיף שירותים ו/או מוצרים ו/או יישומים ו/או לגרוע מהם, וכן להפסיק את השימוש בה, להשבית את המערכת כולה או חלקה (בין לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או ביצוע פעולות אחרות), באופן יזום לפרק זמן מוגבל או קבוע וכן לסרב לרישומו של כל אדם/גורם ו/או למחוק ו/או למנוע גישה ממשתמש כלשהו, והכל באופן חלקי ו/או מלא מכל סיבה ובכל אזור בו עושה שימוש המערכת, לרבות בשל הפרת אי אילו מתנאי הסכם זה והכל ללא מתן הודעה מוקדמת ו/או חובת הנמקה, והכל - בכל עת ובכל אופן לפי שיקול דעתה של מפעילת המערכת.
11.2.                המערכת אינה מתחייבת לגבות כל חומר המועלה אל המערכת ו/או שבו נעשה שימוש. בשימושך במערכת הנך מתחייב כי לא תהיה לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין תקלות במערכת, מחיקת כל חומר, חסימת גישתך אל המערכת ו/או כל עניין אחר הכרוך בכך, בין אם אלו נעשו באופן יזום על ידי מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמן ובין אם נעשו על ידי גורמים אחרים. בפרט ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא תשא מפעילת המערכת ו/או כל מי מטעמן בכל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לך ו/או לכל מי מטעמך כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של גורם אחר.
11.3.                מובהר ומוסכם, כי אין בשימוש במערכת ובכל חלק שלה, כדי ליצור בינך ובין מפעילת המערכת כל שיתוף פעולה, יחסי שותפות, יחסי עובד מעביד, קשרי זכיינות, קשרי סוכנות, ו/או קשרים עסקיים מכל סוג אחר, אלא אם הוסכם על כך מפורשות, במסמך פרטני, מראש ובכתב באופן שזה נחתם בחתימה ידנית על ידי שני הצדדים.
11.4.                הנך מתחייב לשפות ולפצות את מפעילת המערכת מיד ולפי דרישתה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה שתשא בהם, לרבות הוצאות משפטיות כתוצאה מהפרת הסכם זה ו/או הוראות כל דין ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר שלך ו/או של מי מטעמך שיש בו כדי להוות פגיעה בתנאי הסכם זה ו/או במפעילת המערכת ו/או בדין.
11.5.                במקרה של שאלה פרשנית או סתירה בין התנאים המפורטים בהסכם זה ובין המידע המסופק במערכת יפורשו הדברים ככל הניתן כמשלימים זה את זה, וככל שפירוש זה אינו אפשרי תגבר הפרשנות העומדת לטובתה של מפעילת המערכת.
11.6.                מפעילת המערכת רשאית להמחות כל זכות ו/או הרשאה המוענקת לו, וכן כל חובה המוטלת עליהן לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין לכל צד ג'.
11.7.                 אי אכיפת זכות ו/או הוראה מהוראות הסכם זה על ידי מפעילת המערכת לא תיחשב כוויתור על אותה זכות ו/או הוראה ולא תיחשב כתקדים לבאות.
11.8.                במקרה בו הוראה מהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, לא יהא בכך כדי להשפיע על יתר הוראות הסכם זה, אשר תישארנה בתוקף מלא.
11.9.                הכותרות במסמך זה נועדו לנוחות בלבד, ואין לפרש כל עניין הכתוב במסמך זה לפיהן.
11.10.               התנאים המפורטים בהסכם זה ממצים את המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים בה.
11.11.              כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה, כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים, כל האמור לגבי אדם מתייחס גם לתאגיד, ולהיפך והכל אלא אם משתמע אחרת מהקשר הדברים.
12.  סמכות שיפוט, הדין החל ויישוב סכסוכים
12.1.                בשימושך במערכת הנך מביע את הסכמתך, לפיה במקרה של סכסוך, ובטרם תפנה לערכאות, תתבצע פניה למפעילת המערכת אשר תפרט את טענותייך וככל שתציע מפעילת המערכת לנהל הליך של פשרה, לא תסרב לכך. במקרה זה ייעשה מאמץ משותף לפתור תחילה כל מחלוקת בדרכי נועם. ככל שהליך גישור לא יצלח, תופנה המחלוקת לבירור אצל בורר ניטרלי אשר זהותו תיקבע בהסכמה על ידי הצדדים, ובהיעדר הסכמה – על ידי יו"ר מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין. מוסכם, כי לבקשת צד, תתנהל הבוררות באמצעי ODR דהיינו תוך שימוש באמצעים מרחוק כגון שימוש בפונקציות אינטרנטיות שאינן דורשות את נוכחות הצדדים בפועל בהליך, וכי תודגש בפני הבורר חשיבות הנחייתו לשימוש באמצעים סבירים, ידידותיים למשתמש, מחירים סבירים וכמקובל בשוק, וסיום הסכסוך תוך פרק זמן שלא יעלה על 3 חודשים ממועד ישיבת הבוררות הראשונה. החלטת הבורר תהיה סופית, ומחייבת, אלא אם יוסכם אחרת בישיבת הבוררות הראשונה.
12.2.                בשימושך במערכת הנך מביע את הסכמתך ומתחייב כי תביא לידיעת המערכת כל עניין העשוי להיות שנוי במחלוקת בתוך זמן סביר ממועד גילויה, ובכל מקרה - לא יותר מחצי שנה מגילוי כל נזק ו/או עילת תביעה וכי ככל שלא תעשה כן, יראו בעילה העומדת בבסיס המחלוקת כעילה שדינה כדין עילה שהתיישנה.
13.  תלונות, דיווחים על פגיעות ופניות אל המערכת
13.1.                ככל שיש לך שאלה בנוגע למערכת אנא פנה אל המערכת באמצעות כתובת הדוא"ל info@lironmor.com, או בטלפון 0733-850820, או בדואר לכתובת: הפל״ך 7 תל אביב
13.2.                ככל שהנך סבור כי נפגעה זכותך ו/או זכויותיו של צד ג' בשל השימוש במערכת אנא צור עמנו קשר באחד האמצעים הקבועים בסעיף ‏13.1 לעיל, תוך פירוט הפגיעה וציון מספר הטלפון שלך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. מפעילת המערכת ו/או מי מטעמה יעשו מאמץ לטפל בהקדם בכל פניה אולם אין הם מתחייבים להיענות בפועל לכל פנייה או לפעול בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה של התייחסות מצד מפעילת המערכת לפנייתך, הנך מתחייב לשתף פעולה עם מפעילת המערכת בכל שאלה ו/או דרישה, וכן לחתום על כל מסמך שיידרש על ידם לצורך אכיפת זכויות.
רוצה להתייעץ אילו מהתכניות שלי הכי מתאימה לעסק שלך?

תגובות פייסבוק

הערות

הוספת תגובה